Voorwaarden aanbieders

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten en applicaties van Viafix. Deze voorwaarden vormen, na acceptatie daarvan, een bindende overeenkomst tussen u en Viafix. Lees deze aanbiedersvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de applicatie.

 

Artikel 1.      Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanbieder:
u, de rechtspersoon die met een Overeenkomst met Viafix aangaat;

Aanbiedersvoorwaarden:
deze aanbiedersvoorwaarden;

Aanbieding: 
een door een Aanbieder in de Applicatie geplaatst aanbod en bijbehorende informatie. Een Aanbieding kan een Advertentieaanbod zijn of een specifiek product uit een Productfeed. Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend;

Account: 
de persoonlijke omgeving van een Aanbieder, waartoe deze met zijn Inloggegevens toegang heeft;

Advertentieaanbod: 
informatie over door de Aanbieder geplaatste producten, diensten, verzoeken en/of Winacties. Aan de hand van dit aanbod i) is een Viafixcode aangemaakt en ii) kan de Gebruiker – al dan niet na het scannen van deze Viafixcode – een Bestelling plaatsen;

Applicatie: 
de door Viafix ontwikkelde website, (mobiele) applicatie en onderliggende technologie, waarvan de Aanbieder op grond van de Overeenkomst gebruik kan maken;

Bestelling:                                              
een verzoek van een Gebruiker om gebruik te maken van een Aanbieding;

Content: 
alle informatie, data, video’s, foto’s, weblinks en ander materiaal dat een Aanbieder via zijn Account plaatst, zoals zijn Advertentieaanbod, Productfeeds, Winacties en Polls.

Credit: 
de digitale valuta die de Aanbieder via de Applicatie kan aanschaffen en waarmee hij Bestellingen kan downloaden;

Gebruiker: 
de natuurlijke persoon, eventueel handelend namens een derde (partij), die gebruik maakt van de Applicatie en hierdoor Aanbiedingen kan inzien, Bestellingen kan doen en kan deelnemen aan 
Winacties en Polls;

Inloggegevens: 
de door de Aanbieder aangemaakte combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij toegang krijgt tot zijn Account;

Intellectuele Eigendomsrechten: 
alle rechten van intellectuele eigendom en vergelijkbare rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten en rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Overeenkomst: 
de Overeenkomst tussen de Aanbieder en Viafix, op basis waarvan de Aanbieder de Applicatie kan gebruiken en waarop deze Aanbiedersvoorwaarden van toepassing zijn;

Partij/Partijen: 
Viafix en/of Aanbieder;

Poll: 
een enquête voor Gebruikers die door een Aanbieder binnen de Applicatie is gepubliceerd;

Prijs: 
de gratis prijs die de Aanbieder verloot onder Gebruikers die deelnemen aan een Winactie;

Productcode: 
een productnummer dat verwijst naar een Aanbieding in een Productfeed. De Gebruiker kan de productcode scannen of handmatig invoeren en kan ernaar zoeken binnen de beschikbare Productfeeds in de Applicatie;

Productfeed:
 
een overzicht van Aanbiedingen met bijbehorende informatie, zoals de Productcode(s), omschrijvingen, visuals, de op dat moment geldende prijzen, levertijden en levervoorwaarden, die een Aanbieder via de Applicatie voor Gebruikers ter beschikking stelt;

Rapport: 
een automatisch gegenereerd overzicht, zichtbaar in het Account van Aanbieder. Hierin kan de Aanbieder data inzien met betrekking tot het gebruik van Viafix-codes door Gebruikers;

Transactie: 
een bindende Overeenkomst tussen een Aanbieder en de Gebruiker die tot stand komt na aanvaarding van een Bestelling door de Aanbieder. Op basis van de Transactie is de Aanbieder gehouden de Aanbieding aan de Gebruiker te leveren in overeenstemming met zijn eigen (leverings)voorwaarden;

Uitgever: 
een Aanbieder die heeft aangegeven een uitgever te zijn tijdens het aanmaken van het Account. Deze Aanbieder kan, na goedkeuring door Viafix, Rapporten inzien van verbonden Aanbieders in zijn account, overeenkomstig artikel 7;

Viafix: 
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Viafix Nederland B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende in (2596AL) Den Haag aan de Zuid Hollandlaan 7;

Viafixcode: 
een door een Aanbieder bij Viafix aangemaakt(e) actiecode en/of trefwoord die de Gebruiker kan scannen of handmatig kan invoeren. Deze code verwijst naar een specifieke Poll, Winactie of een Aanbieding uit het Advertentieaanbod van een Aanbieder;

Website: 
de Website van Viafix, beschikbaar op www.viafix.com, en alle onderliggende subpagina’s.

Winactie: 
een door Aanbieder georganiseerde prijsvraag of loterij. De Gebruiker kan hieraan deelnemen na het invoeren of scannen van een Viafixcode.

Artikel 2.      Algemeen

2.1      Deze Aanbiedersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Applicatie door de Aanbieder en op alle rechtshandelingen van en tussen Partijen.

2.2      Viafix mag deze Aanbiedersvoorwaarden wijzigen. De meest actuele Aanbiedersvoorwaarden zijn op de Website van Viafix te vinden. Gewijzigde Aanbiedersvoorwaarden zullen in het Account onder de aandacht van de Aanbieder gebracht worden.

2.3      Indien de Aanbieder niet akkoord gaat met de gewijzigde Aanbiedersvoorwaarden, kan hij het gebruik van de Applicatie en zijn Account beëindigen.

2.4      Als een bepaling uit deze Aanbiedersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn of ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Aanbiedersvoorwaarden gelden. Viafix zal de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig is en die zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige bepaling.

 

Artikel 3.      De Applicatie en het Account

3.1      Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie moet de Aanbieder de registratieprocedure op de Website doorlopen en een Account aanmaken. De Aanbieder garandeert dat alle verstrekte informatie up-to-date, juist en volledig is en blijft. Het is de Aanbieder niet toegestaan een Account aan te maken namens een andere entiteit.

3.2      Viafix spant zich in om de Applicatie met zorg en op professionele wijze beschikbaar te stellen. Viafix doet geen garanties ten aanzien van de werking of functionaliteit van de Applicatie. Om de goede werking van de Applicatie te waarborgen mag Viafix altijd i) functionele, procedurele of technische wijzigingen of verbeteringen aan de Applicatie aanbrengen en ii) de Applicatie (tijdelijk of permanent) buiten gebruik stellen, een Account beëindigen of het gebruik ervan beperken.

3.3      De Aanbieder is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Inloggegevens en zal Viafix op de hoogte stellen wanneer een ongeautoriseerde derde daartoe toegang heeft. Ook is de Aanbieder zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de infrastructuur die nodig is voor het gebruik van de Applicatie.

 

Artikel 4.      Polls

4.1      Aanbieder kan via zijn Account een Poll aanmaken en een aan deze Poll gekoppelde Viafixcode verspreiden. Viafix is niet verantwoordelijk voor Polls en ook niet voor de antwoorden van Gebruikers en handelingen van een Aanbieder of een Gebruiker op basis van (de uitkomst van) een Poll.

4.2      Viafix spant zich in om de resultaten van een Poll correct en up-to-date weer te geven, maar kan dat niet garanderen. 

4.3      De Aanbieder garandeert dat de inhoud van iedere Poll die hij aanmaakt in de Applicatie niet onrechtmatig is, geen expliciet taalgebruik of inhoud bevat en geen inbreuk maakt op een wettelijke bepaling, de rechten van Viafix, Gebruikers of een derde partij.

4.4      Viafix mag een Poll aanpassen of uit de Applicatie verwijderen, bijvoorbeeld als de Aanbieder inbreuk maakt op de garantie van artikel 4.3 en/of als de inhoud van de Poll in strijd is met de goede zeden, ter beoordeling van Viafix.

 

Artikel 5.      Aanbiedingen

5.1      Aanbieder kan in zijn Account Aanbiedingen aanmaken zodat deze voor Gebruikers in de Applicatie zichtbaar zijn. Dat kan de Aanbieder doen door:

 • een Productfeed in zijn Account te uploaden met één of meer aangeboden producten en/of diensten;
 • een Advertentieaanbod aan te maken met een specifieke en in tijd beperkte Aanbieding en specifieke voorwaarden voor die Aanbieding. Aanbieder zal de bijkomende voorwaarden tijdig en helder aan de Gebruiker communiceren. Voor het aanmaken van een Advertentieaanbod wordt een specifieke Viafix-code verstrekt. Deze code kan door de Aanbieder in een reclame bekend worden gemaakt en moet alle relevante informatie over de Aanbieding bevatten, zodat de Gebruiker voldoende in staat is een zorgvuldige keuze te maken over het wel of niet plaatsen van een Bestelling.

 

5.2      De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor (het correcte uploaden van) zijn Content, zoals Aanbiedingen, en het bijhouden daarvan. In ieder geval zal de Content begrijpelijke en gedetailleerde informatie bevatten over de daarin besloten producten en/of diensten, de productnaam, prijs, barcodenummer, leveringstijden, bijzondere voorwaarden en andere specificaties.

5.3      Een Bestelling moet binnen maximaal 24 uur worden ingediend nadat de Gebruiker de Aanbieding heeft opgezocht. Niet geaccepteerde Bestellingen worden elke nacht verwijderd uit de Applicatie. De Bestelling wordt geplaatst tegen de prijs en specificaties zoals bekend op het moment van plaatsen van de Bestelling;

5.4      Met het plaatsen van Aanbiedingen garandeert Aanbieder dat:

 • De bezorgkosten niet meer dan EUR 7,50 (inclusief BTW) per Transactie zijn;
 • Geen bezorgkosten worden berekenend als de totale waarde van een Transactie meer dan EUR 20,= (inclusief BTW) bedraagt;
 • De Aanbieder een product uit een Aanbieding leveren tegen de prijs uit de Aanbieding. Extra kosten mogen alleen in rekening worden gebracht als deze extra kosten optioneel zijn en de Gebruiker deze extra kosten uitdrukkelijk heeft geaccepteerd;
 • De Aanbieding alle informatie bevat die een Gebruiker redelijkerwijs nodig heeft om een zorgvuldige keuze te maken over het al dan niet plaatsen van een Bestelling.

 

5.5      Als aanvullende voorwaarden van de Aanbieder op de Aanbieding van toepassing zijn, dan moeten deze voorwaarden in de Aanbieding bekendgemaakt zijn. Als de algemene voorwaarden van de Aanbieder bepalingen bevatten die niet in overeenstemming zijn met een bepaling van deze Aanbiedersvoorwaarden, gaan de bepalingen uit deze Aanbiedersvoorwaarden voor.

5.6      De Aanbieder garandeert dat (de inhoud van) de Productfeed rechtmatig is, geen (mogelijke) inbreuk maakt op enige rechten van derden en dat hij daadwerkelijk de producten en/of diensten aanbiedt die in de Productfeed zijn opgenomen.

5.7      Indien Aanbieder één van de bepalingen van dit artikel niet naleeft, mag Viafix (een deel van) de Content van Aanbieder uit de Applicatie verwijderen.

 

Artikel 6.      Bestellingen en Transacties 

6.1      Na het plaatsen van Content via de Applicatie, zullen de aangeboden producten en/of diensten in de Applicatie worden vermeld als Aanbiedingen. Deze Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend. Als een Gebruiker een Bestelling plaatst, ontvangt de Aanbieder een notificatie van de Bestelling. Na de aanschaf van voldoende Credits kan de Aanbieder de inhoud van een Bestelling downloaden en deze bevestigen, waarna een Transactie tot stand komt. Deze Transactie is een juridisch bindende overeenkomst en brengt rechten en verplichtingen voor de Aanbieder met zich mee.

6.2      De Aanbieder heeft 24 uur de tijd om op een Bestelling te reageren door:

 • de Bestelling te bevestigen na gebruik van Credits om de Bestelling te downloaden; of
 • de Bestelling af te wijzen, eventueel na het gebruik van Credits om de Bestelling te downloaden. De Aanbieder moet daarbij uitleggen waarom de Bestelling is afgewezen.

 

6.3      Als de Aanbieder een Bestelling niet binnen 24 uur beantwoordt, kan de Bestelling door Viafix worden verwijderd. Viafix mag vervolgens (delen van) van de Content van Aanbieder verwijderen en/of blokkeren.

6.4      De Aanbieder zal elke Bestelling bevestigen door een e-mail naar de Gebruiker te sturen met gedetailleerde informatie over de uitvoering van de Transactie. Na die bevestiging komt de Transactie definitief tot stand. Nadat een Gebruiker een Bestelling heeft geplaatst mag de Aanbieder nooit nog aanvullende voorwaarden stellen voordat een Transactie tot stand komt.

6.5      Alleen wanneer de informatie bij een Bestelling onvoldoende is om de Transactie uit te voeren, bijvoorbeeld als essentiële (bezorg)informatie van de Gebruiker ontbreekt, mag de Aanbieder contact opnemen met de Gebruiker om alsnog de ontbrekende informatie op te vragen.

6.6      Als de Aanbieder een Bestelling afwijst omdat hij niet in staat is aan deze Bestelling te voldoen (bijvoorbeeld omdat het betreffende product uitverkocht is), mag de Aanbieder de Gebruiker een nieuwe Aanbieding sturen (bijvoorbeeld voor een iets afwijkend product). Als de Gebruiker dat Aanbod binnen 24 uur accepteert, komt een nieuwe Transactie tot stand tussen de Gebruiker en de Aanbieder. In andere gevallen komt geen Transactie tot stand.

6.7      Viafix zal nooit partij zijn bij een Transactie of andere overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker. De Aanbieder begrijpt en accepteert dat een Transactie een bindende overeenkomst met een Gebruiker is en dat met het tot stand komen van een Transactie bepaalde rechten en verplichtingen naar de Gebruiker ontstaan. Uitvoering van de transactie is voor eigen rekening en risico van Aanbieder. Aanbieder erkent dat voor Viafix zelf geen verplichtingen volgen uit een Transactie die tot stand komt tussen Aanbieder en Gebruiker.

 

Artikel 7.      Rapporten en Uitgevers

7.1      De Aanbieder kan Rapporten inzien in zijn Account. Door een unieke Viafixcode voor een Uitgever aan te maken kan Aanbieder een Uitgever toegang geven tot specifieke Rapporten. De Viafixcode van de Uitgever wordt weergegeven in het Account van de Uitgever.

7.2      Als het noodzakelijk is om technische wijzigingen in het Platform of Account aan te brengen om de koppeling tussen Aanbieder en Uitgever tot stand te brengen, kunnen Viafix en Aanbieder daarvoor aanvullende afspraken maken.

7.3      Door het toevoegen van een code van een Uitgever aan een Aanbod, begrijpt en accepteert de Aanbieder dat de Uitgever de Rapporten in mag zien, mag exporteren en mag gebruiken zoals bepaald in dit artikel. De Uitgever kan daarnaast (commerciële) beslissingen mag nemen op grond van deze Rapporten. Viafix is nooit aansprakelijk voor schade die volgt uit de toegang die een Uitgever tot de Rapporten heeft.

 

Artikel 8.      Winactie

8.1      De Aanbieder kan de Applicatie gebruiken om Winacties aan te maken, waarmee Gebruikers Prijzen kunnen winnen. Aanbieder mag geen kosten aan een Gebruiker in rekening brengen voor deelname aan een Winactie.

8.2      Bij het aanmaken van een Winactie zal de Aanbieder duidelijk maken of de Gebruikers kans kunnen maken op een prijs of dat de Gebruiker een product zal ontvangen.

8.3      Indien de Aanbieder een Winactie aanmaakt waarbij een Gebruiker een kans heeft op het winnen van een prijs, garandeert de Aanbieder dat hij de winnaar zal aankondigen door het versturen van een e-mail naar deze Gebruiker na het sluiten van de Winactie.

8.4      De Aanbieder garandeert dat:

 1. hij de prijzen binnen twee weken na aankondiging van de winnaar(s) daadwerkelijk zal versturen naar de winnende Gebruiker(s); en
 2. de Prijzen die hij zendt naar Gebruikers overeenstemmen met de beschrijving ervan.

 

8.5      De Aanbieder vrijwaart Viafix van alle aanspraken van Gebruikers en derden, die voortvloeien uit het niet voldoen van Aanbieder aan bovenstaande garanties.

8.6      De Aanbieder garandeert dat hij met het organiseren van een Winactie voldoet aan alle relevante wet en regelgeving die van toepassing zijn op het organiseren van Winacties en Prijzen, inclusief – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Wet op Kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen. Aanbieder vrijwaart Viafix van alle vorderingen, schade (in de breedste zin van het woord, inclusief juridische kosten) en aanspraken anderszins van een toezichthouder (in het bijzonder de Kansspelautoriteit) die voortvloeit uit of verband houdt met het organiseren van een Winactie die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en/of wettelijke regels over het organiseren van een Winactie.

 

Artikel 9.      Gebruik van de Applicatie

9.1      Het gebruik van de Applicatie door de Aanbieder is voor risico en verantwoordelijkheid van de Aanbieder. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor Content en de opslag en verwerking (zoals aanpassen, toevoegen en verwijderen) van de Content en persoonsgegevens van Gebruikers.

9.2      Viafix mag kwaliteitseisen stellen (en deze altijd wijzigen of aanvullen) aan het niveau van informatie en de producten en/of diensten die worden aangeboden door de Aanbieder.

9.3      Het is de Aanbieder niet toegestaan om Content openbaar te maken – of dat door derden te laten doen – die in strijd is met de wet (strafbaar, discriminerend, schadelijk voor systemen van Gebruikers of anderszins) of inbreuk maakt op de rechten van Viafix en/of derden, waar onder Intellectuele Eigendomsrechten en rechten op het gebied van privacy.

9.4      Viafix mag altijd Content wijzigen, weigeren of verwijderen. Dit zal Viafix bijvoorbeeld doen als de Content in strijd is met de rechten van derden, wetgeving of niet voldoet aan de (kwaliteits)standaarden van Viafix.

9.5      Viafix is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het Account van de Aanbieder te beperken of te beëindigen, als Viafix oordeelt dat daar reden toe is, zonder dat Viafix aansprakelijk is voor het compenseren van betalingen van de Aanbieder. Viafix zal in het bijzonder een beroep doen op dit recht, als Viafix van mening is dat de kwaliteit van de diensten van de Aanbieder onder de standaard van Viafix ligt.

 

Artikel 10.    Intellectuele Eigendomsrechten

10.1    De IE-Rechten die rusten op de Applicatie, de Website en de Rapporten, berusten bij Viafix en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Aanbiedersvoorwaarden is bedoeld om een IE-Recht over te dragen.

10.2    Onder de voorwaarden uit deze Overeenkomst en Aanbiedersvoorwaarden, verleent Viafix de Aanbieder een gebruiksrecht voor de Applicatie, de Website en het Account. Dit recht is beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar.

10.3    AIE-Rechten met betrekking tot de Content die de Aanbieder in de Applicatie plaatst rusten bij de Aanbieder. De Aanbieder begrijpt en accepteert dat hij door het openbaar maken van de Content automatisch en gratis een licentie verleent voor het reproduceren van de geüploade Content en het openbaar maken van de Content in de Applicatie. Ook mag Viafix de naam van de Aanbieder gebruiken, voor zover dat voor het gebruik van de Applicatie nodig is en voor marketingdoeleinden. Dit recht is niet territoriaal beperkt.

 

Artikel 11.    Privacy

11.1    Bij registratie van zijn Account en bij het gebruik van de Applicatie kan de Aanbieder persoonsgegevens aan Viafix verstrekken. Viafix garandeert dat zij zich houdt aan alle juridische verplichtingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de verplichtingen volgend uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

11.2    Voor zover Viafix persoonsgegevens van Gebruikers ontvangt met betrekking tot een Bestelling, zullen die gegevens maximaal een week bewaard worden door Viafix.

11.3    Tijdens het gebruik van de Applicatie, in het bijzonder bij het ontvangen en verwerken van Bestellingen en tijdens de uitvoering van Transacties, kan de Aanbieder persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, waarvoor de Aanbieder de volledige verantwoordelijkheid draagt. De Aanbieder garandeert dat hij zich te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens houdt aan de wet en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De Aanbieder vrijwaart Viafix voor alle aanspraken van Gebruikers en/of derden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens van die Gebruiker of derde door de Aanbieder.

 

Artikel 12.    Betalingen

12.1    Het gebruik van de Applicatie en het uploaden van Content door de Aanbieder is gratis. Om Bestellingen te kunnen ophalen moet de Aanbieder Credits bezitten, welke de Aanbieder tegen vergoeding via de Applicatie kan aanschaffen.

12.2    Het aantal benodigde Credits om Bestellingen op te kunnen halen is gebaseerd op de waarde van de Bestelling en wordt weergegeven in het Account. Indien de Aanbieder het aantal benodigde Credits niet aanschaft binnen 24 uur nadat de Bestelling is geplaatst, zal de Bestelling automatisch afgewezen worden.

12.3    De Aanbieder moet Credits altijd direct afrekenen met de betalingsmogelijkheden die beschikbaar zijn op de Website. Aangezien deze betalingsmogelijkheden worden aangeboden door een derde, garandeert Viafix niet dat deze betalingsmogelijkheden beschikbaar zijn, of dat deze deugdelijk functioneren. De Aanbieder zal zich houden aan bijkomende voorwaarden van de aanbieder van deze betalingsmogelijkheden. Viafix is niet aansprakelijk voor enig door Aanbieder geleden schade die voortkomt uit (het niet-functioneren van) de betalingsmogelijkheden die op de Website zijn geïntegreerd, of voor mislopen van een Transacties om deze reden.

12.4    De actuele tarieven van Credits worden weergegeven op de Website en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De Aanbieder kan geen rechten ontlenen aan eerder genoemde tarieven van Credits. Credits worden nooit gerestitueerd.

12.5    Aangeschafte Credits zijn 1 jaar geldig. Wanneer Aanbieder Credits gebruikt om een Bestelling op te halen, zullen de oudste Credits van de Aanbieder gebruikt worden.

12.6    De relevante documenten en informatie van de administratie of systemen van Viafix vormen dwingend bewijs van het aantal door de Aanbieder benodigde Credits voor het ophalen van een Bestelling.

12.7    Viafix heeft geen invloed op, is niet betrokken bij en is niet aansprakelijk voor het betalen van Transacties door een Gebruiker aan de Aanbieder.

 

Artikel 13.    Garanties en vrijwaringen

13.1    Viafix spant zich naar beste kunnen in om de Applicatie naar behoren beschikbaar te stellen. De Aanbieder accepteert dat de Applicatie alleen de functionaliteiten bevat zoals beschikbaar op het moment van gebruik. Viafix geeft geen garanties over de geschiktheid van de Applicatie voor een specifiek doel, of over de kwaliteit, veiligheid, integriteit of juistheid van de Applicatie.

13.2    Viafix garandeert op geen enkele wijze dat er daadwerkelijk een Transactie tussen Aanbieder en Gebruiker tot stand zal komen.

13.3    Viafix garandeert niet dat de Content op juiste wijze in de Applicatie of het Account beschikbaar is. Daarnaast garandeert Viafix niet dat de Viafixcodes en/of Productcodes constant beschikbaar en geschikt voor gebruik zullen zijn.

13.4    De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het sluiten en uitvoeren van Transacties, Winacties en Polls, inclusief betalingsverplichtingen van Gebruiker met betrekking tot een Transactie. De Aanbieder vrijwaart Viafix van aanspraken van derden, zoals Gebruikers, zie verband houden met (het uitvoeren van) een Transactie of (de inhoud van) een Pool of Winactie.

13.5    De Aanbieder garandeert dat:

 1. hij volledig juridisch bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en de Applicatie te gebruiken onder de voorwaarden uit deze Aanbiedersvoorwaarden;
 2. hij volledig juridisch bevoegd is om Content openbaar te maken op de Applicatie en hij de licentie zoals neergelegd in artikel 10.3 kan geven;
 3. hij de rechthebbende is van (IE-Rechten op) Content en/of dat hij geldige licenties hierop heeft verkregen van derden om deze Content openbaar te maken;
 4. de Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief IE-Rechten, en dat het gebruik van de Content op geen enkele wijze onrechtmatig is tegen deze derden;
 5. de Content een juiste weergave geeft van de aangeboden producten of diensten en niet in strijd is met wet- of regelgeving;

 

Artikel 14.    Aansprakelijkheid

14.1    De aansprakelijkheid van Viafix is beperkt tot de vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Viafix voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 1000,-. Viafix is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Aanbieder, waar onder begrepen winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en verlies van goodwill of reputatie.

 

Artikel 15.    Overmacht

15.1    Beiden Partijen zijn niet aansprakelijk voor het uitvoeren van enige verplichting, inclusief enige garantieverplichting die tussen Partijen overeen is gekomen, als er sprake is van overmacht. Voor zover het de betalingsverplichting van de Aanbieder betreft, kan de Aanbieder geen beroep op overmacht doen.

15.2    Onder overmacht wordt onder meer begrepen: ziekte van werknemers en/of afwezigheid van personeelsleden met sleutelposities, stroomuitval, stakingen, rellen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen aan de kant van leveranciers, tekortkomingen door ingeschakelde derden, verstoringen van de internetverbinding, gebreken in de hardware en storingen in (telecommunicatie)netwerken.

15.3    Als er sprake is van overmacht, dan mag een Partij haar verplichtingen onder de voorwaarden uit de Overeenkomst opschorten, of de Overeenkomst gedeeltelijk of volledig ontbinden, zonder aansprakelijk te worden voor schade van de andere Partij.

 

Artikel 16.    Melding van onrechtmatige content

16.1    Viafix is niet aansprakelijk voor schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Applicatie door Aanbieder of derden. Viafix zal slechts verplicht zijn de Content te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren, als de Content duidelijk onrechtmatig is of het duidelijke onrechtmatige gedrag moeten stoppen. Dit doet Viafix alleen als zij een melding heeft ontvangen die nauwkeurig en onderbouwd is.

16.2    Viafix heeft een procedure ontwikkeld, waarbij op de Applicatie beschikbare vermeende onrechtmatige Content kan worden gerapporteerd. Dit is mogelijk door het sturen van een e-mail naar service@Viafix.com.

16.3    Viafix mag een verzoek tot verwijdering van of blokkering van toegang tot Content of het staken van activiteiten afwijzen als zij redelijke gronden heeft om aan de juistheid van de melding te twijfelen of in het geval de afweging van belangen dit vereist. In dat geval kan Viafix een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechtbank in Nederland vereisten, om zo te kunnen aantonen dat het materiaal of de activiteit onrechtmatig is.

16.4    Viafix zal geen partij zijn in geschillen tussen de persoon die de melding doet en een derde die voortvloeien uit of in verband staan met de melding.

16.5    Indien de Aanbieder (vermeend) onrechtmatige Content bij Viafix meldt, zal de Aanbieder Viafix vrijwaren van elke aanspraak van derden in verband met het blokkeren of verwijderen van dergelijke Content of het staken van activiteiten. Deze vrijwaring omvat alle schade en kosten die Viafix lijdt, kan lijden of deze kan maken in verband met zulke aanspraken, zoals de vergoeding van rechtsbijstand.

16.6    Viafix respecteert en beschermt de privacy van degenen die een melding doen. Alle persoonsgegevens die zij ontvangt als onderdeel van de melding zullen altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt worden en de persoonsgegevens zullen slechts gebruikt worden voor zover nodig om de meldingen te verwerken.

 

Artikel 17.    Duur en beëindiging

17.1    De Overeenkomst tussen Viafix en de Aanbieder ontstaat wanneer de Aanbieder zijn Account activeert en zijn handtekening aanlevert bij Viafix. De Overeenkomst is van kracht tot het moment van beëindiging ervan in overeenstemming met dit artikel. De Aanbieder kan de Overeenkomst altijd beëindigen door zijn Account te verwijderen.        

17.2    In het geval de Aanbieder de Overeenkomst beëindigt, vindt er geen ongedaanmaking plaats van wat Viafix al heeft geleverd of heeft uitgevoerd. Na beëindiging van de Overeenkomst zullen alle Viafixcodes, Productcodes en beschikbare Credits van de Aanbieder ongeldig worden verklaard en zal de Content worden verwijderd.

17.3    Viafix heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, het Account te beëindigen en de Content te verwijderen als de Aanbieder een bepaling uit de Overeenkomst of de Aanbiedervoorwaarden schendt.

17.4    Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Viafix zal de Aanbieder per direct ophouden de Applicatie te gebruiken. Viafix blijft gerechtigd om de Content van de Aanbieder die hij heeft geplaatst op de Applicatie te gebruiken. Viafix zal echter op eerste verzoek van de Aanbieder de Content verwijderen of (indien toepasselijk) anonimiseren.

17.5    Bij beëindiging van de Overeenkomst blijven de verplichtingen die zijn bedoeld de beëindiging van de Overeenkomst te overleven bestaan, waar onder in ieder geval begrepen Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13, Artikel 14, Artikel 17, en Artikel 18.

 

Artikel 18.    Varia

18.1    Viafix mag rechten en verplichtingen uit deze Aanbiedersvoorwaarden zonder toestemming van Aanbieder overdragen aan derden. Viafix is ook gerechtigd de Overeenkomst en/of (delen) van de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden of in ieder geval derden te betrekken bij de uitvoering van deze Overeenkomst.

18.2    Op deze Aanbiedersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen geschillen exclusief voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.