Voorwaarden gebruikers

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al jouw gebruik van de diensten en applicaties van Viafix. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de applicatie.

 

Artikel 1.      Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanbieder

een rechtspersoon die bij Viafix een account heeft aangemaakt en via de Applicatie Aanbiedingen of andere Content heeft geplaatst;

 

Aanbieding

een door een Aanbieder in de Applicatie geplaatst aanbod en alle bijbehorende informatie. Een Aanbieding kan een Advertentieaanbod zijn of een specifiek product uit een Productfeed;

 

Advertentieaanbod:

informatie over uitgelichte producten, diensten, verzoeken of Winacties die een Aanbieder in de Applicatie heeft geplaatst;

 

Applicatie:

de door Viafix ontwikkelde website, (mobiele) applicatie en onderliggende technologie, waarvan je op grond van deze Gebruiksvoorwaarden gebruik mag maken;

 

Bestelling:

jouw verzoek aan een Aanbieder om gebruik te maken van één of meerdere Aanbieding(en);

 

Content:

alle informatie, waaronder visuals en doorverwijzingen (links) naar informatie, die door Aanbieder in de Applicatie is geplaatst, in het bijzonder in de vorm van Polls, Advertentieaanbod en/of Productfeeds;

 

Gebruiksvoorwaarden:                           

deze gebruiksvoorwaarden;

 

Intellectuele Eigendomsrechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

 

Je/jij/jou/jouw:

jij als gebruiker van de Applicatie, eventueel handelend namens een derde (partij) als je daartoe bent gemachtigd;

 

Poll:

een door een Aanbieder in de Applicatie geplaatste enquête;

 

Productcode:

een productnummer op een product dat verwijst naar een Aanbieding in een Productfeed;

 

Productfeed:

een overzicht van Aanbiedingen met bijbehorende informatie, zoals de Productcode(s), omschrijvingen, visuals, de prijzen, levertijden en levervoorwaarden, die een Aanbieder via de Applicatie beschikbaar stelt;

 

Transactie:

een bindende overeenkomst tussen een jou en een Aanbieder die tot stand komt na aanvaarding van een Bestelling door de Aanbieder;

 

Viafix:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Viafix Nederland B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende in (2596AL) Den Haag aan de Zuid Hollandlaan 7;

 

Viafixcode:

een door een Aanbieder aangemaakt(e) actiecode en/of trefwoord die verwijst naar een specifieke Poll of een Aanbieding;

 

Winactie:

een door een Aanbieder georganiseerde prijsvraag of loterij.

 

Artikel 2.      Algemeen

2.1      Met het gebruik van de Applicatie geeft je aan dat je gebonden bent aan de Gebruiksvoorwaarden.

2.2      Als een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn of geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden gelden. Viafix zal de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig is en die zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige bepaling.

2.3      Viafix mag deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Als je gebruik blijft maken van de Applicatie nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, geef je daarmee aan dat je instemt met de wijziging. Indien je niet akkoord bent met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kan je het gebruik van de Applicatie staken. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden vind je op de website van Viafix (www.Viafix.com).

 

Artikel 3.      De Applicatie

3.1      De Applicatie is een platform waarop jij met Aanbieders in contact kunt komen en overeenkomsten kunt sluiten (Transacties). Viafix wordt geen partij bij een overeenkomst of Transactie tussen jou en een Aanbieder en is verder niet betrokken bij de uitvoering, afhandeling, beëindiging en/of ongedaanmaking van een Transactie.

3.2      Met het gebruik van de Applicatie garandeer je dat je minimaal de leeftijd hebt die nodig is om gebruik te maken van de Applicatie en alle functionaliteiten, zoals het aangaan en uitvoeren van een Transactie.

3.3      Viafix spant zich in om de Applicatie met zorg en op professionele wijze beschikbaar te stellen. Viafix mag (de inhoud van) de Applicatie altijd aanpassen of beperken, bijvoorbeeld om onderhoud aan de Applicatie verrichten. Hierdoor kan de Applicatie verminderd beschikbaar worden.

3.4      Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de randapparatuur en telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Applicatie.

3.5      Je bent altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die jij verricht of laat verrichten met behulp van de Applicatie. Je garandeert dan ook dat gegevens die je invoert (zoals bij het plaatsen van een Bestelling) juist en up-to-date zijn.

 

Artikel 4.      Bestelling en Transactie

4.1      Als je een Aanbieding van bezoekt kan je een Bestelling plaatsen om de Aanbieder te vragen of je de Aanbieding kan bestellen. Als de Aanbieder een Bestelling accepteert, komt een Transactie tot stand. Dan moet de Aanbieder de Aanbieder aan jou leveren. De Aanbieder kan er echter voor kiezen een Bestelling niet te accepteren. Ook komt er geen Transactie tot stand als de Aanbieder zijn acceptatietermijn laat verlopen.

4.2      Een Aanbieder kan een Bestelling alleen in behandeling nemen als je de gevraagde gegevens correct invoert. Ook kan je om jouw handtekening of andere autorisatie worden gevraagd bij het doen van een Bestelling. Met het plaatsen van een Bestelling geeft je aan dat je daadwerkelijk een Transactie met de Aanbieder wilt sluiten.

4.3      Uiterlijk 24 uur na het succesvol plaatsen van een Bestelling ontvang je een melding over de status van jouw Bestelling. Daar kan het volgende in staan:

  • Een mededeling dat jouw Bestelling is geaccepteerd, zodat Transactie tot stand komt;
  • Een mededeling dat jouw Bestelling niet is geaccepteerd omdat deze niet voldoet aan de eisen van de Aanbieder, de gekozen Aanbieding niet leverbaar is of dat deze niet geleverd kan worden volgens de in jouw Bestelling opgenomen specificaties.

 

4.4      In aanvulling op bovenstaande mogelijkheden, kan de Aanbieder aanvullende voorwaarden stellen voordat een Transactie tot stand komt. Zo kan een Aanbieder vragen om extra informatie of kan hij jou vragen om vooraf voor de Transactie te betalen, maar alleen als de Aanbieder gegronde redenen heeft om aan jouw kredietwaardigheid te twijfelen.

4.5      Na een Bestelling kan de Aanbieder jou ook een nieuw aanbod doen. Als je dit aanbod accepteert, komt een Transactie tot stand op basis van de gewijzigde specificaties van het aanbod.

4.6      Door een Bestelling te doen, ga je akkoord met eventuele inkoop- algemene- en/of actievoorwaarden van de Aanbieder zoals vermeld in de Aanbieding. Eventueel kan je worden gevraagd om akkoord te gaan met (aanvullende) voorwaarden van Viafix.

4.7      Viafix zal nooit partij worden bij een Transactie of andere overeenkomst tussen jou en de Aanbieder. Je begrijpt en accepteert dat een Transactie een bindende overeenkomst met een Aanbieder is en dat met het tot stand komen van een Transactie bepaalde rechten en verplichtingen jegens de Aanbieder ontstaan. Je erkent ook dat Viafix geen kennis neemt van deze rechten en verplichtingen.

4.8      Je begrijpt en accepteert verder dat de Aanbieder volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Transactie en dat je je met eventuele vragen, verzoeken en/of klachten over een Bestelling of Transactie tot de Aanbieder kan richten.

 

 

Artikel 5.      Winactie

5.1      Via de Applicatie kun je aan een Winactie deelnemen. Aan jouw deelname zijn geen directe kosten verbonden. Het organiseren van en deelnemen aan een Winactie is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van jou en de Aanbieder, net als het uitreiken en toezenden van prijzen. Viafix is niet verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van Winacties door Aanbieders, en ook niet voor het uitreiken en toezenden van prijzen.

5.2      De Aanbieder kan nadere voorwaarden stellen aan jouw deelname aan een Winactie. Alleen als je aan alle door de Aanbieder gestelde voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor het winnen van een prijs.

5.3      Viafix doet geen toezeggingen over (de geldigheid van) jouw deelname aan een Winactie, en ook niet over jouw recht op een prijs.

 

Artikel 6.      Poll

6.1      Met de Applicatie kun je deelnemen aan een Poll. Omdat een Poll door een Aanbieder georganiseerd wordt, is Viafix niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van een Poll.

6.2      Viafix spant zich in om de resultaten van een Poll correct, compleet en up-to-date weer te geven, maar doet geen garanties hieromtrent. Aan de resultaten van een Poll kan je dan ook geen rechten ontlenen.

 

Artikel 7.      Intellectuele Eigendomsrechten

7.1      De IE-Rechten met betrekking tot de Applicatie, en de via de Applicatie toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Viafix en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig IE-Recht over te dragen.

7.2      Onder de voorwaarden uit deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Viafix jou een gebruiksrecht voor de Applicatie. Dit recht is beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar.

7.3      Je begrijpt en accepteert dat de Aanbieder verantwoordelijk is voor de Content die deze plaatst, waar onder begrepen – maar niet beperkt tot – de (inhoud van) Polls, zijn Advertentieaanbod en de Product Feed. De IE-Rechten die rusten op de Content die een Aanbieder plaatst liggen bij de Aanbieder en/of haar licentiegever(s) en Viafix accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze Content.

7.4      Indien jij zelf materiaal in de Applicatie plaatst, verleen je daarme automatisch aan Viafix een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om dit materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit nodig is voor het verlenen van haar diensten.

7.5      Het is je niet toegestaan om materialen waarop IE-Rechten van Viafix of Aanbieders rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor een ander doeleinden te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Viafix daar toestemming voor heeft gegeven of dat is toegestaan op grond van Nederlands recht.

 

Artikel 8.      Privacy

8.1      Bij het gebruik van de Applicatie, kan je persoonsgegevens aan Viafix verstrekken. Deze persoonsgegevens verwerkt Viafix altijd conform haar Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2      Voor het gebruik van de Applicatie is nooit het aanmaken van een persoonlijk account nodig. Wel heeft een Aanbieder informatie van jou nodig om een Bestelling te kunnen bevestigen en een Transactie te kunnen afhandelen. Je begrijpt en accepteert dat Viafix geen controle uitoefent op de wijze van verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder en dat de Aanbieder deze verwerking in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid uitvoert.

8.3      Je kan er voor kiezen om jouw eigen persoonsgegevens op jouw eigen randapparatuur op te slaan, maar dit hoeft niet. Het blijft altijd jouw eigen verantwoordelijkheid om deze eventueel opgeslagen informatie geheim te houden. Jouw informatie wordt van jouw toestel verwijderd zodra je de Applicatie verwijdert. Voor deelneming aan een Poll hoeft geen informatie verstrekt te worden.

 

Artikel 9.      Garanties en Vrijwaringen

9.1      Viafix spant zich naar beste kunnen in om de Applicatie zo zorgvuldig mogelijk aan te bieden. Zij staat echter niet in voor de juistheid, integriteit, deugdelijkheid of volledigheid van de Content, de tijdige verzending van een Bestelling of van een resultaat van jouw gebruik van de Applicatie, zoals een geslaagde Transactie.

9.2      Viafix staat er niet voor in dat de Applicatie foutloos is en zonder onderbrekingen zal functioneren.

9.3      Viafix doet haar uiterste best om alleen zo professioneel mogelijke Aanbieders op de Applicatie toe te laten. Viafix kan echter geen garanties doen over (het handelen van) de Aanbieders. Het is jouw verantwoordelijkheid om slechts Bestellingen te plaatsen bij Aanbieders die je vertrouwt.

9.4      Je vrijwaart Viafix volledig tegen iedere vordering van een Aanbieder en/of een derde gebaseerd op het niet-naleven van een verplichting uit deze Gebruiksvoorwaarden, waar onder het uitbrengen van een onjuiste of incomplete Bestelling.

 

Artikel 10.    Vergoeding

10.1    Het gebruik van de Applicatie is gratis. Een Aanbieder kan voor een Aanbieding kosten in rekening brengen. Je begrijpt en accepteert dat hij een betalingsverplichting aangaat zodra een Transactie tot stand komt waarvoor een Aanbieder kosten in rekening brengt.

10.2    Voor de betaling van een Aanbieding gelden de betalingsvoorwaarden van de Aanbieder. Je begrijpt en accepteert dat Viafix hier geen invloed op heeft. Het uitvoeren van een betaling blijft altijd jouw eigen verantwoordelijkheid. Mocht je problemen ervaren bij het afhandelen van een betaling, dan kun je daarover contact met de betrokken Aanbieder opnemen.

10.3    Een Aanbieder kan je vragen om via de Applicatie een machtiging voor een automatische incasso te geven. Je begrijpt en accepteert dat Viafix geen betrokkenheid heeft bij (de uitvoering van) dit soort automatische incasso’s.

 

Artikel 11.    Aansprakelijkheid

11.1    De aansprakelijkheid van Viafix is beperkt tot de vergoeding van jouw directe schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Viafix voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 250,- In geen geval wordt indirecte schade vergoed.

 

Artikel 12.    Duur en beëindiging

12.1    De overeenkomst tussen jou en Viafix en voor het gebruik van de Applicatie ontstaat met het installeren of het gebruiken van de Applicatie. Je kunt jouw overeenkomst met Viafix beëindigen door de applicatie van Viafix te verwijderen. Deze opzegging heeft geen enkele invloed op tussen jouw en een  Aanbieder gesloten overeenkomsten, in het bijzonder een Transactie.

12.2    Viafix behoudt zich het recht voor om een Bestelling te verwijderen of jouw toegang tot de Applicatie te beperken of te beëindigen, bijvoorbeeld als je in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of wet- of regelgeving handelt of inbreuk maakt op (IE-)rechten. Ook als je jouw verplichtingen richting een Aanbieder niet (tijdig) nakomt, kan Viafix jouw toegang tot de Applicatie beperken of in het geheel ontzeggen.

12.3    Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst tussen jou en Viafix vervalt ook per direct jouw recht om de Applicatie te gebruiken.

12.4    Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst blijven de verplichtingen die zijn bedoeld de beëindiging van de overeenkomst te overleven bestaan, waar onder in ieder geval begrepen Artikel 7, Artikel 9, Artikel 11, en Artikel 13.

 

Artikel 13.    Varia

13.1    Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Applicatie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen jou en Viafix ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

13.2    Viafix mag rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en zal jou daarvan op de hoogte stellen. Als je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kun je de overeenkomst met Viafix beëindigen door de Applicatie te verwijderen.