Aanbiedersvoorwaarden

Deze aanbiedersvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik dat u maakt van de diensten en applicaties van ViaFix. Deze gebruiksvoorwaarden vormen, na acceptatie daarvan, een bindende Overeenkomst tussen u en ViaFix. Lees deze aanbiedersvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de applicatie.

Artikel 1.          Definities
In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanbieder:
de rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat na het accepteren van deze Aanbiedersvoorwaarden;

Aanbiedersvoorwaarden:
deze aanbiedersvoorwaarden;

Aanbieding:
een door een Aanbieder in de Applicatie geplaatste propositie, alsmede alle informatie daaromtrent. Een Aanbieding kan een Advertentieaanbod betreffen of een specifiek product uit een Productfeed, met betrekking tot welk product de Gebruiker een Bestelling kan plaatsen. Aanbiedingen zijn te allen tijde vrijblijvend;

Account:
de persoonlijke omgeving van een Aanbieder, toegankelijk via de website, waartoe de Aanbieder toegang verkrijgt door het invoeren van zijn Inloggegevens;

Advertentieaanbod:
vrijblijvende informatie over één of meerdere uitgelichte product(en), dienst(en), verzoek(en) en/of Winactie(s) welke door een Aanbieder in de Applicatie is geplaatst en naar aanleiding waarvan i) een ViaFixcode is aangemaakt en ii) de Gebruiker – al dan niet na het scannen van deze Viafixcode – een Bestelling kan plaatsen;

Applicatie:
de door ViaFix ontwikkelde website, (mobiele) applicatie en onderliggende technologie, door middel waarvan de Aanbieder onder meer zijn contact informatie kan bijhouden, Content kan uploaden en Bestellingen kan downloaden en Rapporten kan raadplegen;

Bestelling:
het door een Gebruiker via de Applicatie bij een Aanbieder ingediende verzoek om gebruik te maken van een Aanbieding;

Content:
alle informatie, data, video’s, foto’s, weblinks en ander materiaal dat de Aanbieder plaatst, wijzigt of anderszins aanbiedt via zijn Account, waaronder Advertentieaanbod, Productfeeds en Polls.

Credit:
de digitale valuta die de Aanbieder kan aanschaffen via de Applicatie en met welke valuta de Aanbieder Bestellingen kan downloaden;

Gebruiker:
de natuurlijke persoon, al dan niet – indien deze daartoe is gemachtigd – handelend namens een derde, onder welke derde tevens een rechtspersoon kan worden verstaan, die gebruik maakt van deze Applicatie en hierdoor Aanbiedingen kan inzien, Bestellingen kan doen, kan deelnemen aan Winacties en Polls, al dan niet door het scannen of handmatig invoeren van een ViaFix-code of Product code;

Inloggegevens:
de combinatie van de Gebruikersnaam en wachtwoord zoals aangemaakt door de Aanbieder bij het aangaan van de Overeenkomst, waarmee de Aanbieder toegang verkrijgt tot zijn Account;

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht,
handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Overeenkomst:
de Overeenkomst tussen de Aanbieder en ViaFix, op basis waarvan de Aanbieder de Applicatie kan gebruiken en waarop deze
Aanbiedersvoorwaarden van toepassing zijn;

Partij/Partijen:
ViaFix en/of Aanbieder;

Poll:
een door een Aanbieder binnen de Applicatie gepubliceerde opiniepeiling of enquête, waarmee de Gebruiker na het scannen c.q. handmatig invoeren van een ViaFixcode zijn mening kan geven en direct met die van de andere respondenten kan vergelijken;

Prijs:
de gratis prijs die de Aanbieder onder Gebruikers verloot die deelnemen aan een Winactie;

Productcode:
een op een product geplaatst productnummer die verwijst naar een Aanbieding in een Productfeed, welk productnummer de Gebruiker kan scannen of handmatig invoeren en waarnaar gezocht kan worden binnen de beschikbare Productfeeds in de Applicatie;

Productfeed:

een vrijblijvend overzicht van Aanbiedingen met bijbehorende informatie, zoals de Productcode(s), omschrijvingen, visuals, de op dat moment geldende prijzen, levertijden en levervoorwaarden, welke een Aanbieder via de Applicatie voor Gebruikers raadpleegbaar maakt;

Rapport:
een automatisch gegenereerd overzicht, zichtbaar in het Account van Aanbieder, waarin de Aanbieder data kan inzien met betrekking tot het gebruik van ViaFix-codes door Gebruikers;

Transactie:
een bindende Overeenkomst tussen een Aanbieder en de Gebruiker die tot stand komt na aanvaarding van een Bestelling door de Aanbieder, en op basis waarvan de Aanbieder gehouden is de Aanbieding – al dan niet tegen betaling door de Gebruiker – aan de Gebruiker te leveren in overeenstemming met zijn eigen (leverings)voorwaarden;

Uitgever:
een Aanbieder die heeft aangegeven een uitgever te zijn tijdens het aanmaken van het Account en deze Aanbieder kan, na goedkeuring door ViaFix, Rapporten inzien van verbonden Aanbieders in zijn account, overeenkomstig artikel 7;

ViaFix:
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ViaFix Nederland B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende in (2596AL) Den Haag aan de Zuid Hollandlaan 7;

ViaFixcode:
een door een Aanbieder bij ViaFix aangemaakt(e) actiecode en/of trefwoord die de Gebruiker na verspreiding door de Aanbieder kan scannen c.q. handmatig kan invoeren en welk(e) verwijst naar een specifieke Poll, Winactie of een Aanbieding uit het Advertentieaanbod van een Aanbieder;

Website:
de Website van ViaFix, beschikbaar op www.viafix.com, en alle onderliggende subpagina’s.

Winactie:
een specifiek Advertentieaanbod inhoudende een door de Aanbieder georganiseerde prijsvraag of loterij waaraan de Gebruiker na het invoeren c.q. scannen van een ViaFixcode en al dan niet nadat een Transactie ten aanzien van een specifieke Aanbieding tot stand is genomen kan deelnemen, zonder dat hier directe kosten aan zijn verbonden voor de Gebruiker.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

2.1       Deze Aanbiedersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van ViaFix, alle juridische relaties tussen Partijen, elk gebruik van de Applicatie door de Aanbieder en op alle aanbiedingen en Overeenkomsten.
2.2       ViaFix is te allen tijde gerechtigd deze Aanbiedersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Aanbiedersvoorwaarden zullen op de Website van ViaFix te vinden zijn. De gewijzigde of aangevulde Aanbiedersvoorwaarden zullen onder de aandacht van de Aanbieder gebracht worden tijdens het gebruik van de Aanbieder van zijn Account. De Aanbieder moet de gewijzigde Aanbiedersvoorwaarden accepteren voordat hij zijn gebruik van de Applicatie kan voortzetten.
2.3       Indien de Aanbieder niet akkoord gaat met de gewijzigde Aanbiedersvoorwaarden, is zijn enige middel het gebruik van de Applicatie en zijn Account te beëindigen, overeenkomstig artikel 17.
2.4       Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de Aanbieder of andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5       Indien enige bepaling uit deze Aanbiedersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Aanbiedersvoorwaarden onverminderd van kracht. ViaFix zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Aanbiedersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3.          Overeenkomst, Applicatie en Beschikbaarheid
3.1       Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie dient de Aanbieder een Overeenkomst aan te gaan met ViaFix waarop deze Aanbiedersvoorwaarden van toepassing zijn. Om een Overeenkomst aan te gaan moet de Aanbieder de registratieprocedure op de Website doorlopen en een Account aanmaken. De Aanbieder garandeert dat alle in deze procedure verstrekte informatie up-to-date, juist en volledig is. De Aanbieder zal de vereiste gegevens wijzigen of aanvullen, indien de vereiste gegevens niet langer up-to-date, juist of volledig zijn. Het is de Aanbieder niet toegestaan een Account aan te maken namens een andere entiteit.
3.2       Nadat zijn gegevens zijn verschaft middels de registratieprocedure, zal de Aanbieder een activatiecode van ViaFix en een overzicht van de ingevoerde gegevens toegezonden krijgen. Voor het bevestigen van de Overeenkomst en het activeren van zijn Account dient de Aanbieder de activatiecode te gebruiken door deze code in de Applicatie in te voeren, om vervolgens de Overeenkomst digitaal te ondertekenen en via de Applicatie in te zenden.
3.3       Op zijn Account kan de Aanbieder onder meer Content uploaden en beheren – inclusief zijn Productfeed, Advertentieaanbod en Polls -, Credits verkrijgen, Bestellingen van Gebruikers ontvangen en verwerken en Rapporten inzien.
3.4       De Aanbieder is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens voor zijn Account. Zodra de Aanbieder weet of redenen heeft om te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen zijn gekomen van een ongeautoriseerde derde, dient de Aanbieder ViaFix daarvan direct op de hoogte te stellen, onverminderd zijn verplichting om direct doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het wijzigen van zijn Inloggegevens.

3.5       De Aanbieder begrijpt en accepteert dat hij te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Applicatie door derden middels zijn Account. De Aanbieder vrijwaart ViaFix van alle schade of kosten die voortvloeien uit of betrekking hebben op de toegang tot of het gebruik van de Applicatie door derden middels het Account van de Aanbieder.
3.6       ViaFix kan te allen tijde i) functionele, procedurele of technische wijzigingen of verbeteringen aan de Applicatie aanbrengen en ii) de Applicatie (tijdelijk of permanent) buiten gebruik stellen, een Account beëindigen of het gebruik ervan beperken, zonder aansprakelijk te zijn jegens de Aanbieder.
3.7       De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Applicatie. ViaFix is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten op grond van transmissiefouten, defecten, storingen of het niet beschikbaar zijn van computer, data of telecomfaciliteiten, inclusief het internet.

Artikel 4.          Polls
4.1       De Aanbieder kan de Applicatie gebruiken om Polls aan Gebruikers ter beschikking te stellen. Om een Poll aan te kunnen bieden, moet de Aanbieder een Poll aanmaken in zijn Account. De Aanbieder kan kiezen tussen de formats zoals zichtbaar in zijn Account.
4.2       Na het aanmaken van een Poll zal een ViaFix-code gegenereerd worden en ter beschikking van de Aanbieder worden gesteld. Deze ViaFix-code kan in de communicatie omtrent deze Poll door de Aanbieder in zowel online als offline media worden gepubliceerd. Door het scannen of manueel invoeren van de ViaFix-code in de Applicatie kan een Gebruiker de Poll bekijken en hieraan deelnemen. Na het stemmen wordt de Gebruiker gepresenteerd met de dan actuele resultaten van de Poll.
4.3       ViaFix verzamelt geen (persoons-)gegevens van de Gebruiker die deelneemt aan een Poll. Echter wordt een uniek ID aangemaakt voor die Gebruiker, zoals gespecificeerd in de Privacy Statement van ViaFix, om te voorkomen dat een Gebruikers meerdere keren aan dezelfde Poll kan deelnemen. De individuele stem van een Gebruiker zal niet aan enige Partij beschikbaar gesteld worden.
4.4       De Aanbieder kan de actuele resultaten van de Poll inzien en volgen in de Applicatie.
4.5       ViaFix spant zich in om juiste en up-to-date resultaten te genereren en weer te geven. Echter garandeert ViaFix noch de continue beschikbaarheid van de resultaten, noch de juistheid van Poll resultaten en de Aanbieder is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige (rechts)handeling die hij verricht op basis van de uitkomst van een Poll.
4.6       De Aanbieder garandeert dat de inhoud van iedere Poll die hij aanmaakt in de Applicatie niet onrechtmatig is, geen expliciet taalgebruik of inhoud bevat en geen inbreuk maakt op de rechten van ViaFix, Gebruikers of een derde Partij, inclusief Intellectuele Eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.
4.7       ViaFix houdt zich het recht voor om een Poll van de Applicatie te verwijderen, bijvoorbeeld indien de Aanbieder inbreuk maakt op de garanties zoals neergelegd in artikel 4.6 en/of als de inhoud van de Poll in strijd is met de goede zeden, ter beoordeling van ViaFix.

Artikel 5.          Aanbiedingen
5.1       Om een of meer Aanbiedingen aan Gebruikers in de Applicatie beschikbaar te kunnen stellen, moet de Aanbieder dergelijke Aanbiedingen aanmaken in zijn Account. De Aanbieder kan Aanbiedingen aanmaken door:
–  het uploaden van een Productfeed in zijn Account dat een of meer producten en/of diensten van de Aanbieder bevat die hij wenst aan te bieden;
–  het aanmaken van een Advertentieaanbod dat een specifieke en in tijd beperkte Aanbieding bevat met specifieke voorwaarden die zien op die Aanbieding, waar vervolgens een specifieke ViaFix-code voor wordt gegenereerd. Deze ViaFix-code kan vervolgens door de Aanbieder worden verspreid.
5.2       Iedere Content die door de Aanbieder wordt geupload zal voldoen aan de verplichtingen zoals neergelegd in de Applicatie en zal worden ingediend in een format zoals gespecificeerd in de Applicatie. In ieder geval zal de Content begrijpelijke en gedetailleerde informatie bevatten betreffende de daarin besloten producten en/of diensten, evenals de productnaam, prijs, barcodenummer, leveringstijden, bijzondere voorwaarden en andere specificaties. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Aanbieder om een Productfeed te plaatsen die op de juiste manier verwerkt kan worden door ViaFix en kan worden weergegeven in de Applicatie.
5.3       De Aanbieder begrijpt en accepteert dat de door de Aanbieder geüploade Content automatisch verwerkt wordt door ViaFix en Aanbieder is zelf volledig verantwoordelijk voor (het verhelpen van) enige fouten, onjuistheden en/of tegenstrijdigheden in de Content.
5.4       Door het indienen van een Productfeed of een Advertentieaanbod in de Applicatie garandeert de Aanbieder dat de daarin opgenomen Aanbiedingen – en op basis daarvan gesloten Transacties – voldoen aan de volgende voorwaarden:
De bezorgkosten zullen niet meer bedragen dan EUR 7,50 per Transactie;
Indien de totale waarde van de Transactie meer bedraagt dan EUR 20,-, zullen geen additionele (bezorg)kosten worden berekend;

Een Bestelling moet binnen maximaal 24 uur nadat de Gebruiker de aanbieding heeft opgezocht worden ingediend. Elke nacht worden niet geaccepteerde Bestellingen verwijderd van de Applicatie. De Bestelling wordt geplaatst tegen de prijs en specificaties zoals bekend op het moment van plaatsen van de Bestelling;
De Aanbieder zal een product dat deel uitmaakt van een Aanbieding leveren tegen de prijs zoals bepaalt in de Aanbieding en hij mag slechts extra kosten in rekening brengen indien deze extra kosten optioneel zijn en de Gebruiker deze extra kosten uitdrukkelijk heeft geaccepteerd;
De Gebruiker dient in staat te zijn de Transactie te betalen nadat de bestelde producten zijn geleverd;
indien de algemene voorwaarden van de Aanbieder op de Aanbieding van toepassing zijn, dan moeten deze voorwaarden in de Aanbieding bekendgemaakt zijn. Indien de algemene voorwaarden van de Aanbieder bepalingen bevatten die niet in overeenstemming zijn met enige bepaling van deze Aanbiedersvoorwaarden, gaan de bepalingen uit deze Aanbiedersvoorwaarden voor.
5.5       De Aanbieder garandeert dat (de inhoud van) de Productfeed rechtmatig is, geen (mogelijke) inbreuk maakt op enige rechten van derden en dat het daadwerkelijk de producten en/of diensten aanbiedt die in de Productfeed zijn opgenomen.
5.6       Indien de Aanbieder een Aanbieding als onderdeel van een Advertentieaanbod uploadt, zal een ViaFixcode worden gegenereerd en beschikbaar worden gesteld aan de Aanbieder. Deze code kan door de Aanbieder in een reclame bekend worden gemaakt, welke reclame alle relevante informatie met betrekking tot de Aanbieding dient te bevatten, zodat de Gebruiker voldoende in staat is een zorgvuldige keuze te maken over het wel of niet plaatsen van een Bestelling met betrekking tot de Aanbieding. Na het scannen of handmatig zoeken van de code in de Applicatie kan de Gebruiker een Bestelling plaatsen bij de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd additionele voorwaarden te hanteren ten aanzien van specifieke Aanbiedingen, welke additionele voorwaarden tijdig en helder aan de Gebruiker gecommuniceerd dienen te worden.

Artikel 6.          Bestellingen en Transacties
6.1       Na het plaatsen van Content via de Applicatie die een of meer Aanbiedingen bevat, zullen de aangeboden product en/of diensten in de Applicatie worden vermeld als Aanbiedingen, welke Aanbiedingen altijd vrijblijvend zijn. Een Gebruiker kan een Bestelling plaatsen bij de Aanbieder, waarna de Aanbieder een notificatie ontvangt dat hij een Bestelling heeft ontvangen. Na de aanschaf van voldoende Credits kan de Aanbieder de inhoud van een Bestelling downloaden en deze bevestigen, op welk moment een Transactie tot stand komt. De Aanbieder begrijpt en accepteert dat een Transactie juridisch bindend is en rechten en verplichtingen voor de Gebruiker en de Aanbieder met zich mee brengt.
6.2       Een Bestelling wordt gekwalificeerd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en brengt geen verplichtingen mee voor de Gebruiker en de Aanbieder. De Aanbieder dient voor het einde van de dag, maar uiterlijk binnen 24 uur op een Bestelling te reageren door:
–    de Bestelling te bevestigen na gebruik van Credits om de Bestelling te downloaden; of
–   het afwijzing van de Bestelling, al dan niet na het gebruik van Credits om de Bestelling te downloaden, welke afwijzing met redenen omkleed dient te zijn.
6.3       Indien de Aanbieder tekortschiet in het beantwoorden van een Bestelling binnen 24 uur, kan de Bestelling door ViaFix worden verwijderd en ViaFix is gerechtigd om direct contact op te nemen met de Gebruiker in verband met de afwijzing van de Bestelling. In een dergelijk geval is ViaFix gerechtigd om (delen van) van de Content van Aanbieder te verwijderen en/of te blokkeren.
6.4       De Aanbieder zal iedere Bestelling bevestigen door middel van het versturen van een e-mail naar de Gebruiker, waarbij gedetailleerde informatie wordt bijgesloten ten aanzien van de uitvoering van de Transactie. Na een dergelijke bevestiging komt de Transactie tot stand. Het is de Aanbieder niet toegestaan om additionele voorwaarden op te leggen met betrekking tot (het uitvoeren van) de Transactie, zoals de verplichting voor de Gebruiker om een account aan te maken op de website van de Aanbieder.

6.5       Slechts in de gevallen waarbij de informatie bij een Bestelling onvoldoende is om de Transactie uit te voeren, inhoudende dat essentiële (bezorg)informatie van de Gebruiker ontbreekt, is de Aanbieder gerechtigd contact op te nemen met de Gebruiker om de ontbrekende informatie te achterhalen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Transactie.
6.6       Indien de Aanbieder een Bestelling afwijst omdat hij niet in staat is aan deze Bestelling te voldoen (bijvoorbeeld indien het betreffende product uitverkocht is), is de Aanbieder gerechtigd de Gebruiker een nieuwe Aanbieding te sturen (bijvoorbeeld voor een iets afwijkend product), wat gekwalificeerd kan worden als een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Indien de Gebruiker een dergelijk aanbod binnen 24 uur na het ontvangen van het aanbod accepteert, is een nieuwe Transactie tot stand gekomen tussen de Gebruiker en de Aanbieder.
6.7       ViaFix zal nimmer een Partij zijn in een Overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker, waaronder enige Transactie. De uitvoering van een Transactie is de volledige verantwoordelijkheid van de Aanbieder en de Gebruiker en ViaFix zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van een dergelijke uitvoering. De
Aanbieder vrijwaart ViaFix voor alle mogelijke aanspraken van Gebruikers of derden met betrekking tot de uitvoering van een Transactie of enig andere Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder.
6.8       Slechts indien de Aanbieder redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een Gebruiker niet zal voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, is de Aanbieder gerechtigd toepasselijke kosten in rekening te brengen voordat de uitvoering van de Transactie plaatsvindt, in welke gevallen de Gebruiker te allen tijde tijdig en naar behoren op de hoogte wordt gesteld van deze uitzondering.

Artikel 7.          Rapporten en Uitgevers
7.1       Op zijn account kan de Aanbieder Rapporten inzien met betrekking tot het aantal keren dat ViaFixcodes in de Applicatie zijn gescand of handmatig zijn ingevoerd.
7.2       De Aanbieder kan met een Uitgever overeenkomen dat de Uitgever toegang verkrijgt tot specifieke Rapporten. Om dit te kunnen bewerkstelligen, dient de Aanbieder een code uniek voor en verstrekt door de Uitgever toe te voegen aan zijn advertenties tijdens het aanmaken van een ViaFixcode in zijn account, waarna zowel de Aanbieder als de Uitgever de Rapporten betreffende die ViaFixcode kunnen inzien. De ViaFix-code van de Uitgever wordt weergegeven in het Account van de Uitgever.
7.3       Door het toevoegen van een code van een Uitgever aan een Aanbod begrijpt en accepteert de Aanbieder dat het de Uitgever het recht verschaft om de Rapporten betreffende de Advertentieaanbiedingen van de Aanbieder in te zien, te exporteren en te gebruiken zoals neergelegd in het voorgaande artikel, en het nemen van (commerciële) beslissingen op grond van deze Rapporten. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het feit dat de Uitgever de Rapporten kan inzien.
7.4       Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Uitgever en de Aanbieder om op correcte wijze het account van de Uitgever en de juiste Advertentieaanbiedingen van de Aanbieder te koppelen, waarna de Uitgever de Rapporten van de Aanbieder betreffende de specifieke Advertentieaanbiedingen kan inzien. Indien de Uitgever en de Aanbieder niet een koppeling tussen hun accounts kunnen maken, kan ieder der Partijen ViaFix verzoeken deze verbinding te maken, waarvoor ViaFix toepasselijke kosten in rekening kan brengen.
7.5       De Uitgever zal de vertrouwelijkheid betreffende de Rapporten van de Aanbieder respecteren, en met inachtneming van enige gesloten overeenkomst tussen Uitgever en Aanbieder met betrekking tot het gebruik van Rapporten door derden.

Artikel 8.          Winactie
8.1       De Aanbieder kan de Applicatie gebruiken om Winacties aan te maken, waarin Gebruikers een of meer prijzen kunnen winnen. De Aanbieder kan de volgende type van Winacties aanmaken:
a.            Deelname aan een Winactie is gratis voor Gebruikers en de actie heeft een wi-aspect. Het ontvangen van het aangeboden product door de Gebruiker kan een kans-factor inhouden. Bijvoorbeeld: “Scan en win een i-Phone”.
b.            Deelname aan een Winactie vereist een Bestelling door de Gebruiker, waarna een Transactie tot stand komt tussen de Aanbieder en de Gebruiker. Op dit Aanbod en deze Transactie zijn de artikelen 5 en 6 van toepassing. Deze Transactie zal gratis zijn voor de Gebruiker en houdt een win-aspect in. Bijvoorbeeld: “bestel een gratis sample en maak kans op een i-Phone”.
8.2       Bij het aanmaken van een Winactie zal de Aanbieder duidelijk maken of de Gebruikers kans kunnen maken op een prijs of dat de Gebruiker een product zal ontvangen, zolang de voorraad strekt.
8.3       Indien de Aanbieder een Winactie aanmaakt waarbij een Gebruiker een kans heeft op het winnen van een prijs, garandeert de Aanbieder dat hij de winnaar zal aankondigen door het versturen van een e-mail naar deze Gebruiker binnen redelijke tijd na het sluiten van de Winactie, maar in geen geval later dan een maand.
8.4       De Aanbieder garandeert dat:
a.       hij de prijzen zal versturen naar de winnende Gebruikers binnen twee weken na aankondiging van de winnaars van deze Prijzen;
b.            de Prijzen die hij zendt naar Gebruikers in substantiële mate in overeenstemming zijn met de beschrijving van de Prijzen.
De Aanbieder vrijwaart ViaFix van alle aanspraken van Gebruikers en derden die voortvloeien uit het niet voldoen van Aanbieder aan bovenstaande garanties.
8.5       De Partner zal voldoen aan alle relevante wet en regelgeving die van toepassing zijn op het organiseren van Winacties en Prijzen, inclusief – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Wet op Kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen.

Artikel 9.              Gebruik van de Applicatie
9.1       Elk gebruik van de Applicatie door de Aanbieder is voor risico en verantwoordelijkheid van de Aanbieder. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor Content en de opslag en verwerking (zoals aanpassen, toevoegen en verwijderen) van de Content en persoonsgegevens van Gebruikers.
9.2       ViaFix mag te allen tijde kwaliteitseisen stellen aan de Aanbieder, inclusief maar niet beperkt tot technische vereisten, vereisten ten aanzien van het niveau van informatie en betreffende de producten en/of diensten die worden aangeboden door de Aanbieder. ViaFix mag te allen tijde deze standaarden wijzigen of aanvullen.
9.3       Het is de Aanbieder niet toegestaan om Content openbaar te maken die:
a. discriminerend is met betrekking tot ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst of op andere wijze aanstootgevend is;
b.            oproept tot geweld en/of intimidatie van anderen;
c.       onjuist en/of misleidend is, inclusief – maar niet beperkt tot – het aannemen van een valse hoedanigheid en/of de onjuiste suggestie wekken dat de Aanbieder op enige wijze commercieel verbonden is met ViaFix;
d.      virussen, Trojan horses, Worms, bots of andere software bevat die de Website of de Applicatie kunnen beschadigen, uitschakelen, verwijderen of ontoegankelijk maken;
e.      in strijd is met de Overeenkomst, deze Aanbiedersvoorwaarden, het privacybeleid van ViaFix of enige toepasselijke wet en/of regelgeving;
f.       inbreuk maakt op de rechten van ViaFix en/of derden, inclusief – maar niet beperkt tot – Intellectuele Eigendomsrechten en rechten betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
g.            de belangen en reputatie van ViaFix schaadt;
h.      informatie verkregen op de Applicatie, anders dan de Content die de Aanbieder zelf heeft voortgebracht, reproduceert, publiceert of verkoopt;
i.             derden beweegt bovengenoemde handelingen te verrichten;
j. in strijd is met de kwaliteitsstandaarden.
9.4       ViaFix houdt zich het recht voor om Content te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot, in het geval waarbij de Content (mogelijk) in strijd is met de rechten van derden of wetgeving of niet beantwoordt aan de (kwaliteits)standaarden van ViaFix.
9.5       ViaFix is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het Account van de Aanbieder te beperken of te beëindigen, indien ViaFix oordeelt dat daartoe gronden zijn, zonder dat ViaFix aansprakelijk is voor het compenseren van betalingen van de Aanbieder. ViaFix zal in het bijzonder een beroep doen op dit recht, indien ViaFix van mening is dat de kwaliteit van de diensten van de Aanbieder jegens de Gebruikers onder de standaard van ViaFix ligt.
9.6       Indien de Aanbieder van mening is dat bepaalde door andere Aanbieders aangeboden Content of op andere wijze openbaar gemaakte Content inbreuk maakt op zijn rechten en/of de rechten van derden, zal de Aanbieder ViaFix hierover op de hoogte stellen, in overeenstemming met artikel 16.

Artikel 10.       Intellectuele Eigendomsrechten
10.1    De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie, alsmede de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Rapporten, berusten bij ViaFix en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Aanbiedersvoorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht.
10.2    Onder de voorwaarden die in de Overeenkomst en in deze Aanbiedersvoorwaarden zijn gesteld, verleent ViaFix de Aanbieder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Applicatie en de daarop beschikbare functionaliteit, alsmede de Website en het Account, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Applicatie.
10.3    Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content rusten bij de Aanbieder die de Content in de Applicatie plaatst. De Aanbieder begrijpt en accepteert dat door het openbaar maken van de Content, hij automatisch en gratis een licentie verleent voor het reproduceren van de geüploade Content en het openbaar maken van de Content in de Applicatie, inclusief het recht van het gebruik van (delen van) de content, de naam en/of het logo van de Aanbieder voor promotionele doeleinden in de Applicatie, welke licentie ongelimiteerd, wereldwijd, niet exclusief, sub-licentieerbaar en overdraagbaar is.
10.4    Niets in deze Aanbiedersvoorwaarden is bedoeld enig Intellectuele Eigendomsrecht aan de Aanbieder over te dragen. De Aanbieder onthoudt zich van enige handeling die inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van ViaFix, inclusief – maar niet beperkt tot – de registratie van domeinnamen, merken of Google Adwords die identiek of vergelijkbaar zijn aan enig object waarop Intellectuele Eigendomsrechten van ViaFix rusten, alsmede het reproduceren, wijzigingen, reverse engineneren of publiceren van de Applicatie, inclusief de Website, voor andere doeleinden dan neergelegd in de Overeenkomst.
10.5    Het is de Aanbieder niet toegestaan om mededelingen of kennisgevingen te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of de wijzigen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten.

Artikel 11.       Privacy
11.1    Bij registratie van zijn Account en bij het gebruik van de Applicatie kan de Aanbieder persoonsgegevens aan ViaFix verstrekken. ViaFix garandeert dat zij zich houdt aan alle juridische verplichtingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de verplichtingen volgend uit de Europese Richtlijn 95/46/EC en de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.
11.2    Voor zover ViaFix persoonsgegevens van Gebruikers ontvangt met betrekking tot een Bestelling, zullen dergelijke gegevens voor een week na ontvangst bewaard blijven. Na een week zal ViaFix de persoonsgegevens van Gebruikers verwijderen.
11.3    Tijdens het gebruik van de Applicatie, in het bijzonder bij het ontvangen en verwerken van Bestellingen en tijdens de uitvoering van Transacties, kan de Aanbieder persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, waarvoor de Aanbieder de volledige verantwoordelijkheid draagt. De Aanbieder garandeert dat hij zich te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens houdt aan de wet en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (in het bijzonder de Europese Richtlijn 95/46/EC en de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens). De Aanbieder vrijwaart ViaFix voor alle aanspraken van Gebruikers en/of derden met betrekking tot aanspraken die zien op de verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder.

Artikel 12.       Betalingen
12.1    Het gebruik van de Applicatie door de Aanbieder is gratis, evenals het uploaden van Content. Om Bestellingen te kunnen ophalen dient de Aanbieders Credits te bezitten, welke de Aanbieder tegen vergoeding via de Applicatie kan aanschaffen.
12.2    Het aantal benodigde Credits om Bestellingen te kunnen ophalen is gebaseerd op de waarde van de Bestelling en wordt weergegeven in het Account. Indien de Aanbieder het aantal benodigde Credits niet aanschaft binnen 24 uur nadat de Bestelling is geplaatst, zal de Bestelling automatisch afgewezen worden.
12.3    De Aanbieder dient Credits altijd direct af te rekenen conform de betalingsmogelijkheden die beschikbaar zijn op de Website. Aangezien deze betalingsmogelijkheden worden aangeboden door een derde, garandeert ViaFix niet dat deze betalingsmogelijkheden beschikbaar zijn, noch dat deze deugdelijk functioneren. De Aanbieder zal zich houden aan additionele voorwaarden van de aanbieder van deze betalingsmogelijkheden en ViaFix is niet aansprakelijk voor enig door Aanbieder geleden schade die voortkomt uit (het niet-functioneren van) de betalingsmogelijkheden die op de Website zijn geïntegreerd of voor mislopen van een Transacties om deze reden.
12.4    De actuele tarieven van Credits worden weergegeven op de Website en deze kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De Aanbieder kan geen rechten ontlenen aan eerder genoemde tarieven van Credits. Credits worden nooit gerestitueerd.
12.5    Aangeschafte Credits zijn geldig tot 1 jaar na aanschaf. Indien Aanbieder Credits gebruikt om een Bestelling op te halen, zullen de oudste Credits van de Aanbieder gebruikt worden voor een dergelijke Transactie.
12.6    De relevante documenten en informatie van de administratie of systemen van ViaFix vormen sluitend bewijs van het aantal door de Aanbieder benodigde Credits voor het ophalen van een Bestelling.
12.7    ViaFix heeft geen invloed op, is niet betrokken bij en is niet aansprakelijk voor het betalen van Transacties door een Gebruiker aan de Aanbieder.

Artikel 13.       Garanties en Vrijwaringen
13.1    ViaFix spant zich naar beste kunnen in om de Applicatie naar behoren beschikbaar te stellen. De Aanbieder accepteert dat de Applicatie slechts de functionaliteiten bevat zoals te zien op het moment van gebruik (“as is” basis). Tenzij in deze Aanbiedersvoorwaarden anders is aangegeven, doet ViaFix geen garanties, zij het uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of op andere wijze, betreffende geschiktheid van de Applicatie voor een specifiek doel, dan wel de kwaliteit, veiligheid, integriteit of juistheid van de Applicatie.
13.2    ViaFix garandeert op geen enkele wijze dat er op enig moment daadwerkelijk een Transactie tussen Aanbieder en Gebruiker tot stand komt.
13.3    ViaFix garandeert niet dat de Content op juiste wijze, volledig en constant in de Applicatie of het Account beschikbaar is. Daarnaast garandeert ViaFix niet dat de ViaFixcodes en/of Productcodes (te allen tijde) geschikt zullen zijn voor gebruik en constant beschikbaar zullen zijn.
13.4    De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het sluiten c.q. uitvoeren van Transacties, Winacties en Polls, inclusief enige betalingsverplichting van Gebruiker met betrekking tot enige Transactie. De Aanbieder vrijwaart ViaFix van alle aanspraken van Gebruikers die zien op Winacties of Polls, alsmede het sluiten en het uitvoeren van een Transactie.
13.5    De Aanbieder is aansprakelijk voor en vrijwaart ViaFix volledig en onvoorwaardelijk voor alle schade en kosten die ViaFix lijdt of maakt naar aanleiding van i) een toerekenbare tekortkoming van de Aanbieder van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Aanbieder en ViaFix, ii) een (mogelijke) inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten of enige andere rechten door de Aanbieder, inclusief het recht van Gebruikers met betrekking tot hun privacy, iii) elk gebruik dat Aanbieder maakt van de Applicatie of iv) een onrechtmatige daad. Alle kosten en schade die op enige wijze herleidbaar zijn tot een dergelijke aanspraak zullen worden vergoed door de Aanbieder.
13.6    De Aanbieder garandeert dat:
a.      hij  volledig juridisch bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en de Applicatie te gebruiken onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze Aanbiedersvoorwaarden;
b.      hij volledig juridisch bevoegd is om Content openbaar te maken op de Applicatie en hij de licentie zoals neergelegd in artikel 10.3 kan geven;
c.            hij de volledige eigenaar is van (Intellectuele Eigendomsrechten op) Content en/of dat hij geldige licenties hierop heeft verkregen van derden om deze Content openbaar te maken;
d.            de Content juist, volledig, onbezwaard is en niet gelimiteerd or beperkt door enige rechten van derden, inclusief Intellectuele Eigendomsrechten;
e.            de Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief Intellectuele Eigendomsrechten, en dat het gebruik van de Content op geen enkele wijze onrechtmatig is jegens deze derden;
f. de Content een juiste weergave geeft van de aangeboden producten of diensten en dat deze gebruikt en/of gepresenteerd worden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving;
g.            alle aangedragen informatie, gegevens en Content juist, volledig en up-to-date is;
h.            hij geen Overeenkomst opmaakt of sluit met enige derden dat inbreuk of verzuim onder deze Overeenkomst kan veroorzaken, inclusief deze Aanbiedersvoorwaarden.

Artikel 14.       Aansprakelijkheid
14.1    De aansprakelijkheid van ViaFix wegens een toerekenbare tekortkoming van haar verplichtingen en/of een onrechtmatige daad zal beperkt zijn tot de vergoeding van directe schade geleden door de Aanbieder tot een bedrag dat niet meer bedraagt dat de waarde van de Credits dit door Aanbieder zijn uitgegeven in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan. Echter zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade, van welke aard dan ook, onder geen enkele omstandigheid meer bedragen dan EUR 1.000,-
14.2    Directe schade betekent uitsluitend:
a.      redelijkerwijs gemaakte onkosten die Aanbieder zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van ViaFix in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; dergelijke schade zal echter niet vergoed worden indien de Overeenkomst wordt beëindigd door of namens de Aanbieder.
b.      redelijkerwijs door Aanbieder gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Aanbiedersvoorwaarden;
c.       redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Aanbieder kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Aanbiedersvoorwaarden.
14.3    Iedere aansprakelijkheid van ViaFix voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), wordt uitgesloten inclusief – maar niet beperkt tot – indirecte schade, verlies en/of beschadiging van data, omzetverlies en afzetverlies.
14.4    ViaFix is op geen enkele wijze aansprakelijk of aansprakelijk voor het vergoeding van compensatie aan de Aanbieder voor enige schade die voortvloeit uit of ten gevolge van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of fouten in en niet-beschikbaarheid van (delen van) de Applicatie.
14.5    De beperkingen en uitzonderingen op aansprakelijkheid zoals neergelegd in voorgaande paragrafen van dit artikel vervallen indien en voorzover de schade het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van ViaFix of haar bestuurders (“eigen gedragingen”).
14.6    De aansprakelijkheid van ViaFix wegens een toerekenbare tekortkoming van een Overeenkomst zal in alle gevallen slechts ontstaan indien de Aanbieder ViaFix direct een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling stuurt, waarin een redelijke periode wordt vastgesteld waarin de tekortkoming kan worden hersteld, en ViaFix hierna nog steeds tekortschiet in haar verplichtingen, behalve in het geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving bevatten van de tekortkoming, zodat ViaFix daarop adequaat kan reageren.
14.7    Het bestaan van een recht op vergoeding is te allen tijde onder de voorwaarde dat de Aanbieder zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk aan ViaFix zo meldt. Elke aanspraak op schadevergoeding zal komen te vervallen indien de Aanbieder deze niet binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan ervan heeft gemeld.

Artikel 15.       Overmacht
15.1    Geen der Partijen is aansprakelijk voor het uitvoeren van enige verplichting, inclusief enige garantieverplichting die tussen Partijen overeen is gekomen, indien sprake is van overmacht. Voor zover het de betalingsverplichting van de Aanbieder betreft, kan de Aanbieder geen beroep op overmacht doen.
15.2    Onder overmacht wordt onder meer begrepen: ziekte van werknemers en/of afwezigheid van personeelsleden van ViaFix met sleutelposities, stroomuitval, stakingen, rellen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen aan de kant van leveranciers van ViaFix, tekortkomingen door derden die zijn ingeschakeld door ViaFix, verstoringen van de internetverbinding, gebreken in de hardware en storingen in (telecommunicatie)netwerken.
15.3    Indien sprake is van overmacht is ViaFix gerechtigd om haar verplichtingen onder de voorwaarden uit de Overeenkomst op te schorten, of om de Overeenkomst gedeeltelijk of volledig te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is jegens de Aanbieder voor enige schade.

Artikel 16.       Melding van onrechtmatige Content

16.1    ViaFix is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Applicatie door Aanbieder of derden. ViaFix zal slechts, onder de voorwaarden zoals neergelegd in dit artikel, verplicht zijn de Content te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren, indien de Content klaarblijkelijk onrechtmatig is of het klaarblijkelijk onrechtmatig gedrag moeten stoppen, nadat zij een melding heeft ontvangen die voldoende nauwkeurig en voldoende onderbouwd is.
16.2    ViaFix heeft een procedure ontwikkeld, waarbij enig op de Applicatie beschikbare vermeend onrechtmatige Content kan worden gerapporteerd aan ViaFix. Dit is mogelijk door het sturen van een melding naar service@viafix.com.
16.3    ViaFix behoudt zich het recht voor om een verzoek tot verwijdering van of blokkering van toegang tot Content of het staken van activiteiten af te wijzen in het geval zij redelijke gronden heeft om aan de juistheid van de melding te twijfelen of in het geval de afweging van belangen dit vereist. In een dergelijke situatie kan ViaFix een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechtbank in Nederland vereisten, om zo te kunnen aantonen dat het materiaal of de activiteit klaarblijkelijk onrechtmatig is.
16.4    ViaFix zal geen partij zijn in geschillen tussen de persoon die de melding als bedoeld in dit artikel doet en enige derde, die voortvloeien uit of in verband staan met de melding.
16.5    Indien de Aanbieder (vermeend) onrechtmatige Content bij ViaFix meldt, zal de Aanbieder ViaFix vrijwaren van elke aanspraak van derden in verband met het blokkeren of verwijderen van dergelijke Content of het staken van activiteiten. Deze vrijwaring omvat alle schade en kosten die ViaFix lijdt, kan lijden of deze kan maken in verband met zulke aanspraken, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van rechtsbijstand.
16.6    ViaFix respecteert en beschermt de privacy van degenen die een melding doen. Alle persoonsgegevens die zij ontvangt als onderdeel van de melding zullen altijd in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt worden en de persoonsgegevens zullen slechts gebruikt worden voor zover nodig om de meldingen te verwerken.

Artikel 17.       Duur en beëindiging

17.1    De Overeenkomst die tussen ViaFix en de Aanbieder ontstaat wanneer de Aanbieder zijn Account activeert en zijn handtekening indient bij ViaFix. De Overeenkomst is van kracht tot het moment van beëindiging ervan in overeenstemming met dit artikel. De Aanbieder kan te allen tijde de Overeenkomst beëindigen door zijn Account te verwijderen.
17.2    In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd, vindt er geen ongedaanmaking plaats van hetgeen ViaFix reeds heeft geleverd of heeft uitgevoerd. Na beëindiging van de Overeenkomst zullen alle ViaFixcodes, Productcodes en beschikbare Credits van de Aanbieder ongeldig worden verklaard en zal de Content worden verwijderd.
17.3    ViaFix heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, het Account te beëindigen en de Content te verwijderen indien ViaFix een melding ontvangt of kennis heeft van het feit dat de Content inbreuk maakt op of strijdig is met de Intellectuele Eigendomsrechten en/of andere rechten van derden, of indien een Poll, Winactie of Aanbieding aangemaakt of gepubliceerd door de Aanbieder in strijd is met de door ViaFix bij de Overeenkomst gestelde voorwaarden, deze Aanbiedersvoorwaarden of met de voorwaarden op de website of op enig andere wijze. In dergelijke gevallen zullen de beschikbare Credits van de Aanbieder ongeldig worden verklaard, zonder enig recht op restitutie.
17.4    Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Gebruiker en ViaFix, om welke reden dan ook, zal de Aanbieder per direct ophouden de Applicatie te gebruiken. ViaFix blijft gerechtigd om de Content van de Aanbieder die hij heeft geplaatst op de Applicatie te gebruiken. ViaFix zal echter op eerste verzoek van de Aanbieder de Content verwijderen of (indien toepasselijk) anonimiseren.
17.5    Bij beëindiging van de Overeenkomst blijven de verplichtingen die zijn bedoeld de beëindiging van de Overeenkomst te overleven bestaan, waar onder in ieder geval begrepen Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13, Artikel 14, en Artikel 18.

Artikel 18.       Varia
18.1    De Aanbieder is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen die voortkomen uit deze Overeenkomst over te dragen aan derden.
18.2    ViaFix mag rechten en verplichtingen die uit deze Aanbiedersvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden. ViaFix is tevens gerechtigd de Overeenkomst en/of (delen) van de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden of in ieder geval derden te betrekken bij de uitvoering van deze Overeenkomst.