Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik dat u maakt van de diensten en applicaties van ViaFix. Deze gebruiksvoorwaarden vormen, na acceptatie daarvan, een bindende overeenkomst tussen u en ViaFix. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de applicatie.

Artikel 1.       Definities

1.1       In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanbieder
een partij welke bij ViaFix een account heeft aangemaakt en op enig moment via de Applicatie Content raadpleegbaar heeft gemaakt;

Aanbieding
een door een Aanbieder in de Applicatie geplaatste propositie, alsmede alle informatie daaromtrent. Een Aanbieding kan een Advertentieaanbod betreffen of een specifiek product uit een Productfeed, met betrekking tot welk product de Gebruiker een Bestelling kan plaatsen. Aanbiedingen zijn te allen tijde vrijblijvend;

Advertentieaanbod:
vrijblijvende informatie over één of meerdere uitgelichte product(en), dienst(en), verzoek(en) en/of Winactie(s) welke door een Aanbieder in de Applicatie is geplaatst en naar aanleiding waarvan i) een ViaFixcode is aangemaakt en ii) de Gebruiker – al dan niet na het scannen van deze Viafixcode – een Bestelling kan plaatsen;

Applicatie:
de door ViaFix ontwikkelde website, (mobiele) applicatie en onderliggende technologie, door middel waarvan de Gebruiker onder meer Content kan raadplegen en een Bestelling kan verzenden;

Bestelling:
het door een Gebruiker via de Applicatie bij een Aanbieder ingediende verzoek om, al dan niet tegen betaling en/of een andere prestatie, gebruik te kunnen maken van één of meerdere Aanbieding(en);

Content:
alle informatie, waaronder onder meer begrepen visuals en doorverwijzingen (links) naar informatie, welke door Aanbieder in de Applicatie is geplaatst, in het bijzonder in de vorm van Polls, Advertentieaanbod en/of Productfeeds;

Gebruiker:
de natuurlijke persoon, al dan niet – indien deze daartoe is gemachtigd – handelend namens een derde, onder welke derde tevens een rechtspersoon kan worden verstaan, die deze Applicatie heeft geïnstalleerd en/of gebruikt en zodoende de Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd;

Gebruiksvoorwaarden:
deze gebruiksvoorwaarden;

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht,
handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Poll:
een door een Aanbieder binnen de Applicatie gepubliceerde opiniepeiling, waarmee de Gebruiker na het scannen c.q. handmatig invoeren van een ViaFixcode zijn mening kan geven en direct met die van de andere respondenten kan vergelijken;

Productcode:
een op een product geplaatst productnummer die verwijst naar een Aanbieding in een Productfeed, welk productnummer de Gebruiker kan scannen of handmatig kan invoeren en waarnaar zodoende gezocht kan worden binnen de beschikbare Productfeeds in de Applicatie;

Productfeed:
een vrijblijvend overzicht van Aanbiedingen met bijbehorende informatie, zoals de Productcode(s), omschrijvingen, visuals, de op dat moment geldende prijzen, levertijden en levervoorwaarden, welke een Aanbieder via de Applicatie voor Gebruikers raadpleegbaar maakt en naar aanleiding waarvan de
Gebruiker bij Aanbieder een Bestelling kan plaatsen;

Transactie:
een bindende overeenkomst tussen een Aanbieder en de Gebruiker die tot stand komt na aanvaarding van een Bestelling door de Aanbieder, en op basis waarvan de Aanbieder gehouden is de Aanbieding – al dan niet tegen betaling door de Gebruiker – aan de Gebruiker te leveren;

ViaFix:
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ViaFix Nederland B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende in (2596AL) Den Haag aan de Zuid Hollandlaan 7;

ViaFixcode:
een door een Aanbieder bij ViaFix aangemaakt(e) actiecode en/of trefwoord die de Gebruiker na verspreiding door de Aanbieder kan scannen c.q. handmatig kan invoeren en welk(e) verwijst naar een specifieke Poll of een Aanbieding uit het Advertentieaanbod van een Aanbieder;

Winactie:
een specifiek Advertentieaanbod inhoudende een door de Aanbieder georganiseerde prijsvraag of loterij waaraan de Gebruiker na het invoeren c.q. scannen van een ViaFixcode en al dan niet nadat een Transactie ten aanzien van een specifieke Aanbieding tot stand is genomen kan deelnemen, zonder dat hier directe kosten aan zijn verbonden voor de Gebruiker.

Artikel 2.       Algemeen
2.1       Door het installeren c.q. gebruiken van de Applicatie accepteert Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden.
2.2       De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker en alle rechtshandelingen van en overeenkomsten tussen de Gebruiker en ViaFix.
2.3       Eventuele (algemene) inkoopvoorwaarden van Gebruiker zijn op het gebruik van de Applicatie of enige relatie met ViaFix niet van toepassing.
2.4       Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. ViaFix zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
2.5       ViaFix is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien de Gebruiker gebruik blijft maken van de Applicatie nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, wordt de Gebruiker geacht dat deze met de wijziging heeft ingestemd. Indien een Gebruiker niet akkoord is met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kan deze het gebruik van de Applicatie staken. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de website van ViaFix (www.viafix.com) te vinden zijn.

Artikel 3.       De Applicatie
3.1       Door middel van de Applicatie die ViaFix aan Gebruikers ter beschikking stelt, kan de Gebruiker Content van Aanbieders raadplegen, onder meer na het scannen c.q. handmatig invoeren van een ViaFixcode of een Productcode. Vervolgens kan een Gebruiker via de Applicatie meedoen aan een Poll of ingaan op een Aanbieding.
3.2       Gebruiker garandeert minimaal de leeftijd te hebben die benodigd is om gebruik te maken van de functionaliteit van de Applicatie die deze wenst te gebruiken, waar onder begrepen het aangaan en uitvoeren van een Transactie.
3.3       De Applicatie fungeert slechts als voorkant van een complex platform waarmee Gebruiker en Aanbieder met elkaar in contact kunnen komen. ViaFix wordt nooit partij bij een uit de Applicatie voortvloeiende of enige andere overeenkomst tussen de Gebruiker en Aanbieder, waar onder in het bijzonder begrepen een Transactie. ViaFix is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, afhandeling, beëindiging en ongedaanmaking van een Transactie, noch is ViaFix aansprakelijk voor enige schade die zijdens Gebruiker ontstaat door de uitvoering van een Transactie.
3.4       ViaFix spant zich in om de Applicatie met zorg en op professionele wijze beschikbaar te stellen. ViaFix is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (de inhoud van) de Applicatie aan te passen en/of (gedeeltelijk) te beëindigen of de toegang te beperken. Voorts is ViaFix gerechtigd om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van de Applicatie te verrichten, waardoor de Applicatie verminderd beschikbaar kan worden.
3.5       De Gebruiker aanvaardt dat de Applicatie alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Applicatie op het moment van gebruik (“as is”). ViaFix sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.
3.6       In ieder geval – maar hiertoe niet beperkt – doet ViaFix geen garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen:
–        ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel van de Applicatie en de daarop geplaatste informatie en Content, tenzij expliciet anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden;
–        dat de Applicatie (i) ononderbroken zal werken, (ii) vrij zal zijn van virussen, Trojaanse paarden en ander door derden veroorzaakt onheil, (iii) vrij zal zijn van fouten en/of gebreken in ontwerp, bouw, beheer en/of aanverwante aspecten welke betrekking hebben op de bedoelde werking van de Applicatie, en/of (iv) dat eventuele gebreken ten aanzien van de Content of Applicatie zullen worden verholpen;
–        ten aanzien van het handelen van Aanbieders, alsmede de inhoud en beschikbaarheid van de Content van Aanbieders.
ViaFix aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van het bovenstaande.
3.7       De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking en veiligheid van de randapparatuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Applicatie.
3.8       De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij of (een) door hem geautoriseerde derde(n) met behulp van de Applicatie verricht(en).

Artikel 4.       Bestelling en Transactie
4.1       Indien de Gebruiker, al dan niet na het scannen van een ViaFixcode of Productcode, via de Applicatie op een Aanbieding van een Aanbieder komt, kan de Gebruiker bij deze Aanbieder een Bestelling doen om één of meerdere Aanbieding(en) te bestellen. Door een Aanbieding te plaatsen doet de Aanbieder de Gebruiker een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een Bestelling kwalificeert als een aanbod van Gebruiker aan de Aanbieder. Als de Aanbieder een Bestelling accepteert, komt een Transactie tot stand en is er sprake van aanbod en aanvaarding, en dus een overeenkomst, zoals beschreven in artikel 6:217 BW.

4.2       ViaFix garandeert op geen enkele wijze dat na het doen van een Bestelling daadwerkelijk een Transactie tot stand komt. Zo heeft de Aanbieder het recht een Bestelling niet te accepteren of kan hij de acceptatietermijn laten verlopen.
4.3       Een Bestelling kan door een Aanbieder slechts in behandeling worden genomen als de Gebruiker de door de Aanbieder gevraagde gegevens correct heeft ingevoerd, waar onder in ieder geval begrepen het correcte e-mailadres van de Gebruiker en eventuele bezorginformatie.
4.4       ViaFix mag er te allen tijde vanuit gaan dat i) de door Gebruiker ingevoerde bestelgegevens correct zijn, ii) dat Gebruiker slechts Bestellingen plaatst op eigen naam, dan wel – indien Gebruiker daartoe rechtsgeldig gemachtigd is – namens een bekende derde, onder welke derde tevens een rechtspersoon kan worden verstaan, die zelf ook gerechtigd zou zijn om een Bestelling te plaatsen en iii) Gebruiker daadwerkelijk de wens heeft dat een Transactie tot stand komt op het moment dat deze een Bestelling plaatst. Gebruiker vrijwaart ViaFix van alle vorderingen van derden die stellen dat Gebruiker niet gemachtigd was een Bestelling te plaatsen c.q. Transactie aan te gaan.
4.5       Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur na het succesvol verzenden van een Bestelling ontvangt de Gebruiker van Aanbieder een melding naar aanleiding van de ingediende Bestelling. Deze melding kan bestaan uit:

–        Een mededeling van de Aanbieder dat de Bestelling is geaccepteerd, op welk moment een Transactie tot stand is gekomen;
–        Een mededeling van de Aanbieder dat de Bestelling niet is geaccepteerd omdat de Bestelling niet voldoet aan de eisen van de Aanbieder, de gekozen Aanbieding niet leverbaar is dan wel niet conform de in de Bestelling opgenomen specificaties geleverd kan worden;
4.6       Indien Aanbieder de Bestelling niet binnen uiterlijk 24 uur heeft geaccepteerd, komt de Bestelling van Gebruiker direct te vervallen en staat het Gebruiker vrij de Bestelling, al dan niet bij een andere Aanbieder, opnieuw te plaatsen.
4.7       Indien Aanbieder de Bestelling niet binnen uiterlijk 24 uur in ontvangst heeft genomen, en deze dus ook niet binnen 24 uur kan hebben bevestigd, kan ViaFix Gebruiker er middels een email op attenderen dat de Bestelling niet in ontvangst is genomen en deze dus is vervallen.
4.8       In aanvulling op bovenstaande mogelijkheden, kan – na het plaatsen van een Bestelling – de Transactie door de Aanbieder aan nadere voorwaarden worden onderworpen, bijvoorbeeld het verzoek tot aanleveren van nadere informatie indien de Gebruiker incomplete informatie heeft aangeleverd of het verzoek om vooraf voor de Transactie te betalen, indien de Aanbieder gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Gebruiker te twijfelen.
4.9       Indien een Transactie na aan Bestelling niet tot stand komt, kan de Aanbieder de Gebruiker daarna alsnog een nieuw aanbod doen op basis van door Aanbieder te bepalen specificaties. Indien de Gebruiker dit aanbod accepteert, komt alsnog een andere Transactie tot stand.
4.10    Bij het doen van een Bestelling kan de Gebruiker om autorisatie worden gevraagd, zoals zijn handtekening. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat zijn handtekening voor dit doel kan worden gevraagd en garandeert door deze te plaatsen dat hij de handtekening ingeeft die de Gebruiker juridisch kan binden.
4.11    Een Bestelling doen betekent dat de Gebruiker akkoord is gegaan met eventuele inkoop- algemene- en/of actievoorwaarden van de Aanbieder zoals vermeld of naar verwezen in de Aanbieding. Ook kan worden vereist dat de Gebruiker akkoord geeft op (aanvullende) voorwaarden van ViaFix.
4.12    De Gebruiker garandeert dat:
–        Hij bereid is een Transactie met de Aanbieder overeen te komen door het plaatsen van een Bestelling; en
–        Hij altijd correcte, volledige en up-to-date gegevens plaatst bij het doen van een Bestelling.
4.13    De Gebruiker begrijpt en accepteert dat een Transactie een bindende overeenkomst met een Aanbieder is en dat met het tot stand komen van een Transactie bepaalde rechten en verplichtingen jegens de Aanbieder ontstaan. ViaFix neemt geen kennis van deze rechten en verplichtingen en het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf om zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden die deze omtrent de Transactie met de Aanbieder overeenkomt.
4.14    De Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Transactie. Eventuele vragen, verzoeken en/of klachten die de Gebruiker over een Bestelling of Transactie aan ViaFix stelt, kan ViaFix niet in behandeling nemen. De Aanbieder is verantwoordelijk voor het afhandelen van dergelijke vragen, verzoeken en klachten en Gebruiker zal zich met betrekking tot deze afhandeling tot de Aanbieder richten.

Artikel 5.       Winactie
5.1       Door middel van het scannen c.q. invoeren van een ViaFixcode is het voor de Gebruiker mogelijk om aan een Winactie van een Aanbieder mee te doen en zodoende in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs. Het organiseren van en deelnemen aan een Winactie is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van Gebruiker en/of Aanbieder, evenals het uitreiken en toezenden van prijzen. ViaFix is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van Winacties door Aanbieders, noch het (op correcte wijze) toekennen en doen toekomen van prijzen.
5.2       De Aanbieder kan nadere voorwaarden stellen aan de deelname van een Gebruiker aan een Winactie, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – het accepteren van actievoorwaarden, het invoeren van nadere persoonlijke informatie en/of het om niet bestellen van een bepaalde Aanbieding. Slechts indien de Gebruiker aan alle door de Aanbieder gestelde voorwaarden voldoet, komt deze in aanmerking voor het winnen van een prijs. ViaFix garandeert op geen enkele wijze dat een Gebruiker daadwerkelijk op enig moment een prijs zal winnen.

5.3       ViaFix doet geen toezeggingen ten aanzien van de (geldigheid van) deelname van de Gebruiker aan een Winactie.

Artikel 6.       Poll
6.1       Door een daartoe bestemde ViaFixcode te scannen c.q. in te voeren kan de Gebruiker deelnemen aan een Poll. Een Poll wordt door een Aanbieder georganiseerd en ViaFix is dan ook niet verantwoordelijk voor de (beschikbaarheid of inhoud van een) Poll, noch is zij aansprakelijk voor de niet beschikbaarheid of inhoud daarvan.
6.2       ViaFix spant zich in om de resultaten van een Poll correct, compleet en up-to-date weer te geven, doch kan de juistheid van deze resultaten, noch dat ze representatief zijn voor een grotere groep, niet garanderen. Aan de resultaten van een Poll kan de Gebruiker op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Artikel 7.       Intellectuele Eigendomsrechten
De IE-Rechten met betrekking tot de Applicatie, alsmede de via de Applicatie toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij ViaFix en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt ter overdracht van enig IE-Recht.
Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, verleent ViaFix de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Applicatie.
De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Aanbieder zelf volledig verantwoordelijk is voor de Content die deze plaatst, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – de (inhoud van) Polls, het Advertentieaanbod en de Product Feed. De IE-Rechten die rusten op de Content liggen bij de Aanbieder en/of haar licentiegever(s) en ViaFix accepteert derhalve geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze, door Aanbieders geplaatste Content.
Indien, op welke wijze dan ook, de Gebruiker zelf materiaal op de Applicatie plaatst, verleent de Gebruiker met het plaatsen van dit materiaal automatisch aan ViaFix een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om dit materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het beschikbaar stellen van de Applicatie en het verlenen van haar diensten vereist is.
Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop IE-Rechten van ViaFix rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij ViaFix daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 8.       Privacy
8.1       Bij het gebruik van de Applicatie en de daarop aangeboden diensten, kan de Gebruiker persoonsgegevens aan ViaFix verstrekken. Deze persoonsgegevens verwerkt ViaFix te allen tijde conform haar Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.
8.2       Voor het gebruik van ViaFix is nooit het aanmaken van een persoonlijk account nodig. Wel heeft een Aanbieder informatie van een Gebruiker nodig om een Bestelling te kunnen bevestigen en een Transactie te kunnen afhandelen. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat ViaFix geen controle uitoefent op de wijze van verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder en dat de Aanbieder deze verwerking in overeenstemming met zijn eigen gegevensverklaring uitvoert.
8.3       De Gebruiker kan er voor kiezen om de eigen persoonsgegevens in de Applicatie op het eigen toestel op te slaan, maar dit hoeft niet. Wel blijft het altijd de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze eventueel opgeslagen informatie geheim te houden. De informatie over de Gebruiker wordt verwijderd zodra de Gebruiker de Applicatie verwijdert. Voor deelneming aan een Poll hoeft geen informatie verstrekt te worden.

Artikel 9.       Garanties en Vrijwaringen
9.1       ViaFix spant zich naar beste kunnen in om Aanbieders zorg te laten dragen voor de juistheid van de Content in de Applicatie, zoals prijzen, voorwaarden en levertijden, doch geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid en volledigheid van deze Content.
9.2       ViaFix streeft er naar dat alle Aanbieders het voor een Gebruiker mogelijk maken om pas na levering door Aanbieder voor een Transactie te betalen, doch de Gebruiker begrijpt en accepteert dat een Aanbieder in een individueel geval om betaling vooraf kan verlangen, bijvoorbeeld indien de kredietwaardigheid van Gebruiker daartoe gegronde aanleiding geeft.
9.3       ViaFix spant zich naar beste kunnen in om met Aanbieders afspraken te maken op grond waarvan Aanbieders de leveringskosten van een Aanbieding – indien een Transactie een in de Applicatie genoemde waarde overstijgt – voor eigen rekening nemen. Een Aanbieder kan zich echter het recht voorbehouden om in aanvullende
voorwaarden alsnog leveringskosten te rekenen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker om in een dergelijk geval al dan niet een Bestelling te plaatsen en ViaFix is nooit gehouden om door Gebruiker verschuldigde bezorgkosten te restitueren.
9.4       ViaFix streeft er naar om zo professioneel mogelijke Aanbieders op de Applicatie aan te sluiten, doch zij kan niet garanderen dat Aanbieders hun verplichtingen naleven, waar onder hun wettelijke verplichtingen en verplichtingen jegens de Gebruiker. ViaFix kan voorts niet garanderen dat Aanbieders zich aan de door ViaFix opgelegde kwaliteitseisen committeren, noch dat Aanbieders de verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met wet- en regelgeving zullen verwerken.
9.5       Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van Gebruiker om slechts Bestellingen te plaatsen bij Aanbieders die de Gebruiker vertrouwt.
9.6       De Gebruiker garandeert dat alle informatie zij deze op de Applicatie invoert te allen tijde correct, volledig en up-to-date is. De Gebruiker is niet gerechtigd namens andere personen of entiteiten bestellingen verrichten, tenzij de Gebruiker hiertoe door deze derde, onder welke derde tevens een rechtspersoon kan worden verstaan, uitdrukkelijk is gemachtigd.
9.7       Gebruiker vrijwaart ViaFix volledig van iedere vordering van een Aanbieder en/of een derde die is gebaseerd op het niet-naleven van enige verplichting uit deze Gebruiksvoorwaarden, waar onder het uitbrengen van een onjuiste of incomplete Bestelling door de Gebruiker.
9.8       ViaFix garandeert niet dat een aanvraag te allen tijde correct wordt verzonden c.q. de Gebruiker binnen 24 uur een reactie naar aanleiding van een Bestelling krijgt. De Gebruiker kan dan ook geen rechten ontlenen aan een verstuurde Bestelling.
9.9       ViaFix spant zich naar beste kunnen in om slechts geldige ViaFixcodes uit te geven, doch kan niet garanderen dat een ViaFixcode of Productcode daadwerkelijk naar de bedoelde Poll of Aanbieding verwijst. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat een ViaFixcode of Productcode mogelijk soms niet naar de (juiste) Poll of Aanbieding verwijst, bijvoorbeeld omdat deze is aangepast, verlopen of verwijderd. De Gebruiker kan aan een ViaFixcode of Productcode geen rechten ontlenen.
9.10    De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van zijn administratieve en fiscale verplichtingen die uit het gebruik van de Applicatie voortvloeien.

Artikel 10.    Vergoeding
10.1    Het gebruik van de Applicatie is kosteloos. Een Aanbieder kan voor een Aanbieding kosten in rekening brengen. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat hij een betalingsverplichting aangaat zodra een Transactie tot stand komt ten aanzien van een Aanbieding waarvoor een Aanbieder kosten in rekening brengt.
10.2    Voor de betaling van een Aanbieding waarvoor een Aanbieder kosten rekent, gelden de betalingsvoorwaarden en –mogelijkheden die de Aanbieder hanteert. Gebruiker begrijpt en accepteert dat ViaFix geen invloed heeft op het betalingsproces dat een Aanbieder hanteert en dat ViaFix niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en goede werking daarvan. Het uitvoeren van een betaling blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Indien de Gebruiker eventuele problemen ervaart omtrent het uitvoeren van een betaling, dient de Gebruiker daarover contact met de betrokken Aanbieder op te nemen.
10.3    Een Aanbieder kan de Gebruiker verzoeken om via de Applicatie een machtiging voor een automatische incasso te geven. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat ViaFix een dergelijke machtiging slechts aan de Aanbieder zal doorgeleiden en dat ViaFix hierdoor geen betrokkenheid krijgt bij de uitvoering van de betaling.

Artikel 11.    Aansprakelijkheid
11.1    De aansprakelijkheid van ViaFix voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door ViaFix, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van ViaFix ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan € 250,= (ex. BTW).
11.2    “Directe schade” betekent uitsluitend:
–        zaakschade;
–        redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van ViaFix in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden;
–        redelijkerwijs door Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden;
–        redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden.
11.3    ViaFix is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 11.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met (het gebruik van) de Applicatie, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële
verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker ViaFix in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.
11.4    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij ViaFix meldt. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 12.    Duur en beëindiging
12.1    De overeenkomst die tussen ViaFix en de Gebruiker voor gebruik van de Applicatie ontstaat met het installeren c.q. het gebruiken van de Applicatie, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is door ieder der partijen opzegbaar met onmiddellijke ingang. De Gebruiker kan de overeenkomst met ViaFix beëindigen door de applicatie van ViaFix te verwijderen. Deze opzegging heeft geen enkele invloed op enige tussen een Gebruiker en Aanbieder gesloten overeenkomst, zoals een Transactie.
12.2    ViaFix behoudt zich het recht voor om een Bestelling te verwijderen of een Gebruiker te blokkeren c.q. de toegang tot de Applicatie te beperken of te ontzeggen, bijvoorbeeld in – doch niet beperkt tot – de gevallen waarin de Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of wet- of regelgeving handelt of inbreuk maakt op (IE-)rechten of reputatie van ViaFix en/of derden. Ook als een Gebruiker zijn verplichtingen jegens een Aanbieder niet (tijdig) nakomt, kan ViaFix de toegang van de Gebruiker tot de Applicatie beperken of in het geheel ontzeggen.
12.3    Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst tussen Gebruiker en ViaFix, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Applicatie te gebruiken.
12.4    Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst blijven de verplichtingen die zijn bedoeld de beëindiging van de overeenkomst te overleven bestaan, waar onder in ieder geval begrepen Artikel 7, Artikel 9, Artikel 11, en Artikel 13.

Artikel 13.    Varia
13.1    Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Applicatie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en ViaFix ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.
ViaFix mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan zo veel mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn overeenkomst met ViaFix beëindigen door de Applicatie te verwijderen.